Начало

НАШАТА ЦЕЛ

 Утвърждаване на детска градина Ален мак  като конкурентно способна образователна институция, с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; което ангажира, подпомага и стимулира обучаемите да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; образователната институция, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на учителите и е обособена общност от съмишленици- учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности. 

Визия на образователната институция

ВИЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

   Образователната институция да бъде:

 – Детска градина „Ален мак“- качествена среда за учене, която осигурява педагогически целесъобразно пространство за игра, познание, общуване и творчество;
 – Гарантира равни възможности за разкриване потенциала и способностите на децата, чрез желани и значими за тях форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото:
 – Средище на хора. които обичат децата и професиите си. Поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
 – Осъществява инициативи за постигане на трайни резултати в подготовката на децата за училище, умения за критическо мислене и компетентности;
 – Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа.

Мисия на образователната институция

МИСИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

 Детска градина „Ален мак“ – модерна, иновативна детска градина ,център на качествено европейско предучилищно образование.

 Ценност на стратегията

 – Ориентирана към интереса и към мотивацията на обучаемите, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 – Осигурява равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки обучаем;
 – Осигурява равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на образователни политики;
 – Осигурява запазване и развитие на българската образователна традиция;
 – Осигурява хуманизъм и толерантност между участниците в образователния процес;
 – Осигурява съхраняване на културното многообразие и приобщаване, чрез българския език;
 – Осигурява иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
 – Осигурява прозрачност на управлението и предвидимост на резултатите. Създаване на необходимите условия за „Учене през целия живот“;
 – Включване педагозите в различни форми за повишаване или поддържане на базовата им квалификация в ДГ и от обучителни организации Насърчаване придобиването на професионално -квалификационна степен въз основата на достигнато равнище на квалификация;
 – Стимулиране на кариерното развитие на педагогическите специалисти – последователно заемане на учителски длъжности Атестиране и подпомагаме самооценяване на педагогическите специалисти;
 – Включване на семейството в живота и дейността на ДГ. като работим активно с настоятелството и Обществения съвет.

Мисия на образователната институция продължение   

     

      Очаквани резултати:

 – Повишаване равнището на житейско-педагогическата култура на съвременното семейство.
 – Реализация на формални и неформални стратегии, форми и технологии за участие на семейството в живота на детската градина.
 – Разширяване на познанията на родителите за спецификата, възможностите и приоритетите на семейното възпитание в детството.
 – Придобиване от родителите на познания за детското развитие, потребностите и мотивите, движещи поведението на детето и причините, предизвикващи конфликти във взаимоотношенията „родители-деца“.
 – Усвояване на умения за проучване и анализ на особеностите и проявите в поведението на децата.
 – Усвояване от родителите на умения за самоанализ и самооценка на житейските цели и приоритети, възпитателните ориентации и модела на родителско поведение (възпитателния стил).
 – Усвояване от родителите на умения за позитивна комуникация, адекватна реакция към поведението на детето и ефективно възпитателно влияние чрез приложението на методи и средства за разрешаването на проблеми и парадокси във възпитателния процес.
 – Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.
 – Творческо разгръщане на наличния потенциал.
 – Решаване на проблемите, чрез позитивна вътрешна комуникация.
 – Положителна промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив.
 – Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. Формиране на чувство за приобщеност към социалната среда.
 – Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора.
 – Разширяване на взаимно полезните контакти на детската градина с другите социални и обществени фактори.
 – Да изградим у децата един толерантен и позитивен модел на общуване с връстниците, семейството и природата.
 – Участие на всички заинтересовани страни в процеса на образователната интеграция.
 – Осигурена система от механизми за осъществяване на контрол върху резултатите от процеса на образователната интеграция.

   Всички те осъществяват взаимодействие на основата на партньорски взаимоотношения за постигане стратегическите цели на детската градина. Формите на сътрудничество се определят съвместно от директорите, учителите, други педагогически специалисти и родителите.

Защо да изберете нас welcome page

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС!

 Ето че е настъпил мигът, в който трябва да решите в чии ръце да поверите грижите за детето си, а вие да се върнете на работа.
 Преди всичко отделете време, за да разгледате всички удобства , които предлага нашата детска градина.
 Сградата. Първото, което може да ви направи впечатление е широк и проторен двор с детски плошадки за игра, зеленина, простор и табели, които ви карат да се усмихнете. Цари комфорт, удобство, хигиена ,дизайнерски решения,цветово равновесие по стаите – изключително важни за всеки родител.

Размерът на групите. Обърнете внимание на това колко деца са събрани в една група. В нашата детска градина има две яслени групии осем групи и те не надвишанат допустимия брой деца указани в РЗИ .Така учителите могат да обърнат внимание на всяко дете, да се запознаят с неговите индивидуални интереси, потребности и особености на характера.
В първите групи по проект Активно приобщаване са назначени педагогически специалисти и това дава възможност децата да бъдат обгрижвани от екип ,от двама учители и двама помощник възпитатели. Лукс за всяко тригодишно дете.
 Учебната програма. Програмата, на която се базира учебният процес в образователната институция, е съобразен с програмите, утвърдени от МОН. В нашата детска градина програмите са разработени така, че да има възможност да се обръща и внимание на индивидуалните особености на всяко дете. Набляга се на интелектуалното, социалното, емоционалното и физическото развитие на децата чрез иновации като : Монтесори метод,Проектно базирано обучение,Дейности по кътове по интереси,Утринна среща и STEAM. Освен това се обръща особено внимание на стимулирането и развиването на творческото въображение. За това помагат различните ателиета, организирани в детската градина.

 Менюто. Задължително условие е ястията от менюто да са част от одобрен от Министерството на здравеопазването рецептурник. Ако вашето дете има алергии и непоносимост към някои храни ,менюто винаги може да се приспособи.
 Спортни занимания. Списъкът с физически дейности е различно дълъг всяка учебна година. В него обикновено фигурират гимнастика, народни и модерни танци, волейбол, баскетбол и футбол.Организират спортни празници.
 Специализирани кабинети. Освен задължителния медицински кабинет в градината има и психолог ,който работи в специално организирана среда СЕНЗОРНА СТАЯ. Не на последно място е логопедът – за деца, които имат затруднения с произнасянето на определени звукове или заекват.
В допълнение в детското заведение да има библиотека , интерактивни дъски ,мултимедии във всяка група и компютърна зала. Планираме изграждане и на ботанческа градина и допълване на възможностите за организиране н азанимания в Зелената ни занималня на открито.
 Обратна връзка с родителите. Детска градина Ален мак има изработена комуникационна политика и план,който проследява мнението на всички заинтресовани страни за образователните успехи на детската градина. Колко често и в каква форма ще получавате информация за това как се е чувствало детето ви, какъв е напредъкът му, има ли проблеми в общуването с другите деца или пък в усвояването на учебния материал може да получите в определени за случая графициза работа с родители или ,ако е възможно в ежедневното си общуване. Организират се планирани родителски срещи и тренинги във връзка с интересите и потребностите на групата.
Екипът участва в редица проекти и Националн ипрограми,които разнообразяват живота на децата ,подобряват материалната база ежегодишно и включват родителите активно в дейността си при интерес от тяхна страна.