Детска градина  „Ален мак” е институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца на възраст от  1½години  до постъпването им в I клас. Предучилищното образование в ДГ „Ален мак” полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие, което включва:

 

- Обучение и възпитание на децата, което се провежда на книжовен български език.

- Овладяване на общите основи и закономерности в човешкото познание.

- Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура.

- Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

- Духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот.

- Изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура.

- Детската градина не допуска при прилагане на образователния процес, налагането на идеологически и религиозни доктрини на децата, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

- Детската градина, съвместно с финансиращия орган осигуряват обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата.

        Учебната година в ДГ "Aлен мак" започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. Включва учебно /от 15.09. - до 31.05./ и неучебно време. Учебното време се организира в педагогически ситуации. Броят и продължителността им се определят с Държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Процесът на възпитание и образование в ДГ "Ален мак" е подчинен на прилагането на Програмна система като част от Стратегията за развитието на детската градина, и която съответства на изискванията на Държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

 

В Програмната система се включват:

  - подходи и форми на педагогическо взаимодействие;

  - разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;

  - тематично разпределение за всяка възрастова група;

  - механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

        Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра.

     Образователната дейност в ДГ „Ален мак” гр. Харманли е организирана по образователни направления и съответни теми. Работата по темите приключва с празници, на които децата демонстрират наученото.

      При заявено желание на родителите и срещу заплащане има осигурени условия на територията на ДГ, за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.

        В ДГ „Ален мак” гр. Харманли има приемственост, между детска ясла, детската градина и началното училище. Това позволява по пълноценно да се организира образователния процес на децата още в предучилищна възраст, да се изгради ценностна система, която да формира потребността им от знания.

 

 

 

ДЕЙНОСТ

Екипът на ДГ“Ален мак“ работи по проекти и национални програми:

 •  Национална програма"Развитие на системата на предучилищното образование" -2017/2018 г и 2018/2019 г
 • Проект в рамките на Националната кампания "За чиста околна среда" на тема "Обичам природата - и аз участвам".
 • Проект за подпомагане на физическата култура и спорт и определяне на диференцирани размери на парични средства – финансира се от МОН всяка финансова година съгласно ПМС 129. Проектите се разработват ежегодно.
 • Схема „Училищен плод“ – Работи се от началото на учебната 2013/2014 година.
 • Схема „Училищно мляко“ – Работи се от началото на учебната 2017/2018 година.Работата по двете схеми продължава. Те се прилагат с цел подобряване на хранителните навици на децата, чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, при спазване на здравните изисквания. Прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни продукти в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет.    
 • Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2012-2013-2014г. Ръководител на програмата е МОН.
 • Получено мултимедийно оборудване по Национална програма „ИКТ в предучилищното и училищното образование“. Програмата се финансира от МОН.
 • Проект BG05M2OP001-2.010„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСИФ.

 

 

ПРОЕКТИ

В детска градина Ален мак  се организират дейности по интереси за личностно развитие на децата:

 

 • Mузика – Петя Карабакалова

 

В детската градина се организират дейности по интереси в оформени Кътове по интереси,организирани за децата според специфика на средата и индивидуалните потребности на децата по групи. Детската градина реализира своите иновации по отношение приема на децата и организиране на техните интереси и заложби.

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

В ДГ “Ален мак“ се осъществяват допълнителни образователни дейности, срещу заплащане от родителите. Те се определят с решение на Педагогическия съвет и след провеждане на Конкурсна процедура.

 

Видовете образователни дейности, които се провеждат в ДГ “Ален мак“ са:  

 •  Английски език - ръководител Димка Георгиева
 •  Народни танци - ръководители: Галина Станкова и Наталия Василева
 •  Зумба - ръководител: Наталия Василева
 •  Моделни танци - ръководител: Галина Станкова
 •  Спорт - ръководител: Валентин Димитров

  През месец ноември 2019г.  Детска градина  „Ален мак”  гр.Харманли стартира проект : „Всички ние сме деца – носим щастие, радост и красота” с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

 

  ЦОИДУЕМ  гр.София подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на равен достъп до качествено образование в мултикултурна среда.

 

       Настоящият проект ще се реализира на територията на детската градина с времева продължителност девет месеца – от месец ноември 2019г. до месец  юли 2020г. Одобрените дейности по  проектното предложение са :

 

 • Организация и управление;
 • Информиране и публичност;
 • Дейност за осъществяване на допълнителна работа в мултикултурна среда за интеркултурно образование           чрез  клубове;
 • Осъществяване на дейности с елементи на гражданско образование;
 • Занимания на децата през лятото.

 

    Участие в клубове по интереси ще вземат 93 деца, 8 учители, и 70 родители, а от тях ще се включат  в летните занимания 50 деца, 4 учители и 10 родители.

   Основна цел на проект „Всички ние сме деца – носим щастие, радост и красота!” е пълноценна интеграция и социализация на децата от различните етноси чрез изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, формиращ умения и нагласи за хуманни и толерантни взаимодействия в мултикултурна образователна среда.

 

      Стратегическите цели, които си поставяме  са:

 

 • Въвеждане и развиване на извънкласни форми с елементи на гражданско образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства и задържането им в образователната система;
 • Въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование, за предоставяне на възможност за социално адаптиране на децата от етническите малцинства;
 • Взаимно опознаване на фолклорните традиции на различните етноси и популяризирането им;
 • Установяване на традиции за ежегодно оперативно планиране на мултикултурни прояви в работата на детското заведение.  

                                                                                                        

   Чрез осъществяването на съвместните дейности с деца, родители и общественост  по проект „Всички ние ме деца – носим щастие, радост и красота!”, екипът на детска градина „Ален мак” ще се стреми към изграждане на образователната институция като „дом на радостта“ за всяко дете,независимо от етническите принадлежност.  

       Детска градина „Ален мак“ участва  с четири групи по  проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.. Децата по изготвен график и програма от учителите се занимават допълнително с овладяване на езикова компететност по БЕЛ. Имат обосебена стая в детската градина, осигурени са дидактични материали за децата ,учителите използват ИКТ в обучението, за да обогатят техните знания.Прави се диагностика и характеристика на всяко дете в проектното предложение ,за да се продължи всеки месец с адекватна програма според нуждите на децата.

   НП"Успяваме заедно"  2021/2022г.

В този проект е залегнало като преоритет в ДГ”Ален мак“организиране на добри практики с родители на блаза проучени нужди,равен старт на всички деца чрез уникални модели на работа за успешна адаптация и плавен преход от семейната среда към детската градина.

 

Целите,които си поставихме за реализиране на този проект са:

 

 • Изграждане и прилагане на ефективни  и уникални мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина в конкретните условия отчитайки индивидуалните особености на децата.
 • Изграждане на подкрепяща,приемна,безопасна,мултикултурна,интерактивна среда.
 • Създаване на семейна общност в рамките на детската градина за равен старт на децата.
 • Споделяне на  добра практика за преодоляване на интензитета на негативните преживявания  при постъпване в детската градина.

Част от резултатите са вече налице след реализиране на проектни дейности:

 

 • Облекчава се адаптацията при прехода от домашна обстановка към условията в детската градина.Засилва се чувството на сигурност и  емоционален комфорт у децата.
 • Чрез специално организираните кътове се дава възможност за спокоен диалог с децата, създава се  атмосфера на откритост,в която децата изразяват своите мисли и чувства.
 • Родителите разбират по-добре своите деца,овладяват конкретни способи за общуване с тях и учителите чрез разнообразни дейности.
 • Родителите приемат от нова позиция работата на педагога и нараства доверието към него Повишават своята педагогическа компетентност.

     

 

Основна цел

     Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

 

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 

 • Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование;
 • Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от маргинализирани общности, включително роми.
 •  

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

 

Дейности реализирани в Дг Ален мак

Основна цел

      Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

 

Специфичните цели на проекта са насочени към:

 

 • Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование;
 • Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от маргинализирани общности, включително роми.

Териториален обхват и финансови източници

Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

 

Допустими дейности

Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително:

 • разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи;
 • разработване и осигуряване на учебни помагала, пособия, материали, софтуерни програми за обучение и др. по български език на деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6-годишни) и за разновъзрастови групи;
 • допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредбата № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език.

 

Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

„Училищен плод и мляко„  2021/2022г.

   „Общата цел на схемата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа е да се осигури юридически и финансови условия за трайно увеличаване на дела на тези продукти в храненето на децата и учениците, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици. Чрез прилагането на схемата се дава възможност на подрастващите да се запознаят с разнообразието на продуктите, обект на схемата, и ползата от тяхната консумация. Така в бъдеще ще се подпомогне целенасоченото търсене на тези продукти, а присъствието им в дневния хранителен режим ще се засили на децата“

 

    През месец октомври 2021 г.  детска градина  „Ален мак” , в град Харманли спечели  на първо място сред хилядите участници поредния си проект.  Проектът стартира под мотото : “Дъга от детски светове и мечти“.
  Той се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и е на стойност   9 982.00 лева.   В рамките на осем месеца –от м. октомври  2021 година до м. юни 2021 година ще се адаптират и предложат  иновативни   форми на  педагогическо взаимодействие в ателиета с децата    за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност – европейски граждани.

  Чрез дейностите, реализирани с деца, родители и общественост, ще се осъществят следните стратегически цели  :

  Взаимно опознаване на фолклорните традиции на различните етноси и популяризирането им;

  Установяване на традиции за ежегодно оперативно планиране на мултикултурни прояви в работата на детското заведение.

  Въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование, за предоставяне на възможност за социално адаптиране на децата от етническите малцинства.

      Педагогическият екип, реализиращ проекта вече има опит и нови идеи за работа.Децата ще бъдат включени  в ателиета и ще работят по предвалително разработени тематични разпределения извън държавните образователни стандарти . Те ще  имат срещи с видни общественици, бивши възпитаници,хора с различни професии ,ще се запознаят с ралични празници ,ще танцуват и пеят ,ще има творческа работилница.   Много празници се планират, за да може по пътя на съпреживяването да обогатят своите знания и възпитание в  толератност и хуманост.

Възпитанието е неделима част он стратегическата рамка на  образователната инститция. Тя работи целенасочено чрез мини проекти  и срещу агресията в детското поведение и емоционалната  интелигетност ,за да може чрез  изградената позитивна среда всички деца  да успяват и се градят като доказани личности.

„Всичко в името на децата! Трябва да реализираме всички очаквания на заинтересованите страни“ – казва госпожа Чолева.

 

 

 

НП“Заедно за всяко дете“  2021/2022г.

 

Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“.

 

Описание на дейността

Взаимодействието на екипите за обхват с родители и другите членове на семействата; за организиране на дейности за привличането и ангажирането на всички заинтересовани страни към процеса на обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование.

Дейности

Информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят децата; Дейности за приобщаване на родители/семействата към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.; Обучения за родителите за разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви между децата и учениците – дискриминация, агресия, насилие, тормоз и др.; Организиране на инициативи за популяризиране на добри практики във взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образование.

 

 

Проект „Предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт“ 2021/2022г. 

 

Цел:

Създаване на условия и възможности за участие в спортно подготвителна дейност подобряване на здравословното състояние ,физическото развитие и дееспособност на децата.

 

 

 

 

               Проект „Обичам моето училище“ LightSource charty

 

 

     Реализация на проектното предложени в ДГ“Ален мак“  ,първата детска градина в България може да видите тук:

 

www.youtube.com

 

www.youtube.com

 

lightsourcecharity.org

 

    Детската градина  е нашия втори дом и ние искаме нашите деца да се чувстват в него спокойно и уютно.

  Чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource подкрепя българското образование, като създава и дарява красива и уютна учебна среда.

 

Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!

 

В какво се състои проекта:

 

 • Създава се визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване).
 • В специализираните кабинети  се поставят изображения фото тапети в зависимост от предмета, който се изучава и се  изписват послания и учебна информация.
 • Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета.
 • Печат на тапетите.
 • Поставяне на тапетите.
 • Обучения
 • Създаване на доброволчески групи.
 • Създаване на интериорен дизайн на Фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания.

 

Теми на фото тапети биват:

 

 • Приказни герои за класните стаи от 1 до 4 клас.
 • Изображения, свързани с предмета, по който се преподава в класната стая:математика, история, рисуване, физика...и т. н.
 • В коридорите поставяме обучителни фризове с различна теми. Например -фриз за розите в България , фриз за птиците, фриз за Въздуха, фриз за Земята, фриз за Слънцето и т.н или фризове с позитивни утвърждения.
 • Във фоайетата поставяме големи фото тапети с определени теми, които е избрало училището.

 

Ползи от проекта:

 

 • Учениците учат в естетична и уютна и вдъхновяваща учебна среда.
 • Създаване на позитивно мислене, ценности и идеали при учениците.
 • Повишаване на мотивацията на учениците да постигат мечтите си.
 • Повишаване на мотивация да учат и да бъдат заинтересувани от различните предмети.
 • Намалява се стреса и агресивността при учениците.
   
 • Увеличава се посещаемостта на училището. 
   
 • Училището повишава репутацията си. 
   
 • Училището увеличава броя на учениците всяка година. 
   
 • Създаване на екипност - ученици, учители, родители. 
   
 • Учителите се чувстват по- бодри и по- мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда. 
   
 • Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище. 
   
 • Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи негови нови инициативи и цели. 
   
 • Правилно позициониране на училището в социалните медии.

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-7dzxvcjVg&t=35s


 

                  Екологичен проект “Децата и Цветята”

     За да може децата ни да са здрави и да усвояват учебния материал е необходимо в класната стая да има чист въздух, наситен с кислород и свежи аромати.

Това го постигаме чрез създаване на специални кътове с цветя “чистачи” и билки в класната стая в училището.

 

Ползи от проекта:

 

 • Подобряване на екологичната атмосфера в класната стая.
 • Екологично мислене - Създава се тясна връзка на децата с природата. Възпитават  се да я обичат да се грижат за нея.
 • Развитие на творческия потенциал на децата чрез декорация на саксийки и табелки
 • Децата учат за билките и цветята чрез личното преживяване.
 • Децата се включват в подобряването на околната среда, което създава усещането в тях, че училището е техен втори дом.
 • Екипна работа между деца, учители и родители.

                    

https://lightsourcecharity.org/bg/children-and-flowers/

                   

 https://youtu.be/UpPay2fv07o

 

Сърдечно благодарим на всички ученици, учители и родители, които взимат активно участие в проекта, за да направим нашето училище  красиво и уютно!

 


Facebook

https://www.facebook.com/LightSourceCharity/


Website

https://lightsourcecharity.org/bg/


YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMJcSHOAE5WmHZO2zzgNBrA/videos

 

 

 

Проект:„Работилница за родители – да пораснем заедно“, финансиран от УНИЦЕФ България. Целта на проекта е да се обогатят знанията на родителите, за отглеждане и общуване с най-малките деца и разширяване познанията им детското развитие.

 

 

 

ДГ“Ален мак“ работи по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.  2021/2022г.

ДГ Ален  мак участва в проект BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“

Спечелен проект за периода 2020/2021 г  Национална кампания „Чиста околна среда – 2021г. , "Обичам природата и аз участвам " .

Тема : “Озеленяване и монтиране на детски съоръжения за игри на открито в ДГ "Ален Мак”  на стойност  4 959.12 лв.

 

                                 

 

BG05M2ОP001-3.018-0001

 „Подкрепа за приобщаващо образование“

 

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Специфичните цели на проекта са:

1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;

2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование,в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;

3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Проект „Нестле“

 

      Детска градина „Ален мак“,град Харманли се включи в националната програма "За по-здрави деца" на  Нестле България. Обединяваме усилията си с тях, в името на каузата, нашите децата да се научат да хапват плодове и зеленчуци, питателна и здравословна храна,  за да  изградим още в предучилищна възраст балансирани хранителни навици у подрастващите и в същото време да подкрепим родителите в отглеждането на  здрави и щастливи деца.

 

Трите най-важни области на програмата са:

 • Знания в областта на храненето: търси се по-задълбочено разбиране на хранителните нужди на децата, техните навици на живот и здравословен статус.
 • Продуктови иновации: за да гарантираме, че нашите марки са полезни, поехме ангажимент за намаляване на натрий, захар и наситени мазнини и добавихме здравословни съставки като зеленчуци, богати на фибри зърнени храни и варива.
 • Програми и услуги: нашите марки помагат на семействата да развиват по-здравословни навици чрез информация, прости рецепти, съвети за готвене и начин на живот.

 

     Училищна програма "Нестле за по-здрави деца"

     Първият модул „Хапвай питателна и разнообразна храна“ е представен от шеф Жоро Иванов. Основните послания, които този модул предава на децата, са колко е важно да приемат различни храни, за да бъдат здрави, силни и щастливи. Материалите разказват на децата по лесен и достъпен за тях начин за различните хранителни вещества и в коя храна могат да бъдат открити те.

 

       Вторият модул спомага на малките  да се научат как да управляват своите порции, а именно с какво и по колко да се хранят. За да е интересно и полезно за тях, те сами създават своя кутия за обяд и в нея рисуват всичко, което биха хапнали, ако имат възможност сами да приготвят храната си. Най-важната цел на този модул е да разкаже на децата колко е важно в чиниите им да има разнообразни храни, които да им осигурят необходимите белтъчини, мазнини и въглехидрати, за да бъдат изпълнени с енергия през целия ден.

 

      Третият модул се казва „Избери водата“. Неговата цел също е от изключително голямо значение, защото водата е в основата не само на балансираното хранене, но и на активността през целия ден. С помощта на забавни задачи и видео урок с Лазар Радков, който е един от посланиците на програмата, децата научават много неща не само за ползите от водата за тях, но и за цялата планета.

 

     Четвъртият модул е свързан с активния начин на живот и негов посланик е Тереза Маринова. Основната цел е да стимулира децата да играят повече навън, за да могат да изразходват енергията, която имат, докато се забавляват с приятелите си. Игрите в този модул са съобразени изцяло с тяхната възраст и основната им цел е децата да се забавляват и да учат чрез интерактивни и активни игри, за да растат здрави и щастливи.

 

       Петият модул има за цел да покаже на децата колко са важни семейството и приятелите и споделянето на храненията заедно с тях. Най-важната задача в този модул, който градините трябва да изпълнят, е децата да донесат любимите си храни в час и всички заедно да ги споделят като едно голямо семейство.

 

      Шестият модул е посветен на четириногите приятели. Всеки урок включва информация за котки и кучета, разказана по забавен начин, така че да възпита децата, обучавайки ги на правилното поведение към домашните любимци, което да усвоят и да прилагат в различните ситуации.

ИНОВАЦИИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „АЛЕН МАК“

МОНТЕСОРИ МЕТОД В ПРОЦЕСА НА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ

 

        МОНТЕСОРИ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

 

   Основните цели “Монтесори педагогиката” изхождат от целите на предучилищното образование, а именно създаване на възможност на всяко дете да развива максимално своите потребности и да се подготвя за училищно обучение чрез въвеждането му в предметната и материалната среда и ориентирането му в общочовешките ценности.

     Успехът при прилагането на “Монтесори педагогиката” за обучение и възпитание се измерва в изграждането у децата на усещане за собствена значимост, самоосъзнаване, осъзнато себеобучение и вътрешна дисциплина. Фокусът е върху подкрепата в себесъздаването на детето, което ще израсне в компетентен и отговорен възрастен.           Тази цел се конкретизира в следните задачи, насочени към цялостното развитие на детската личност:

 • създаване на информирани, компетентни и силни личности, които активно участват в живота на общността;
 • овладяване и формиране на представи, умения и отношения, в съответствие с ключовите европейски компетенции,които подпомагат децата в бъдещото им израстване и реализиране, като същевременно се стимулира любов към ученето и съзнание за собствена значимост и стойност;
 • възпитаване на мислещи и самостоятелни хора, способни да правят избор и да взимат решения, които имат дълбоко разбиране за социалните си отговорности и взаимозависимостите в природата и обществото.

 

За повече информация прочете тук -> ИНОВАЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2024 ГОДИНА