Стратегия на ДГ "Ален мак"

Годишен план на ДГ "Ален мак"

График   на педагогическите ситуации по БДП 

Учебен план на ДГ "Ален мак"

Правилник за дейността на ДГ ''Ален мак"

Информация за организацията на деня в ДГ "Ален мак"

Етичен кодекс  ДГ "Ален мак"

Програмна система  ДГ "Ален мак"

План за образователна интеграция на ДГ"Ален мак"

Учебен план на ДГ „Ален мак ”

Примерна организация на деня в детски ясли

Седмично разписание на ситуациите през учебната 2020-2021г.

Програма за превенция на ранното напускане 

 2020/2021 година 

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи

Годишен план за квалификация

 на ДГ „Ален мак ”

График на провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата“ 

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Седмично разписание на допълнителните форми неучебно време от 01.06.2021 г. до 14.09.2021 г.

Седмично разписание на допълнителните форми през учебната 2020-2021 г. Учебно време от 15.09.2020 г. до 31.05.2021 г.

Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите

Заповед за събрание за определяне на обществен съвет

Заповед поименен състав на ОС

Заседание за избор на общо събрание

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДГ“ АЛЕН МАК“ 2020/2021 г

ОТЧЕТ на изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за развитие на Детска градина „Ален мак“ за периода от 2018 до 2019 учебна година

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА В ДГ”АЛЕН МАК”

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ “АЛЕН МАК” ЗА ПЕРИОДА 2018/2020 ГОДИНА

План иновационни политики

Повишаване качеството на

УВП по СУК

ПЛАН ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

За периода 2019 - 2020

Покана за родителски срещи

Покана до родителите на децата от всички групи на ДГ"Ален мак"

СПИСЪК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Управление на риска

Предоставяни услуги:

 

     С Решение №704 на Министерски съвет от 05.10.2018 г., правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване.В тази връзка и съгл.чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за администраивното обслужване, Детска градина  „Ален мак“ предоставя следните обществени услуги:

 

• Информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина, извършваща задължително предучилищно образование – Изтегли от тук

 

• Издаване на дубликат на документ за степен на образование – удостоверение за задължително предучилищно образование – Изтегли от тук

 

Стратегия в ДГ ''Ален мак"

Заповед за определяне на поименния състав на обществения съвет към 

ДГ ''Ален мак"

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ДГ ,,АЛЕН МАК“ през учебната 2020/2021г. в условията на COVID - 19

ГРАФИК за провеждане на консултации с родителите в Детска градина „Ален мак”

ГРАФИК за работното време на учителите целодневна организация за учебната 2020/2021 г

План за реорганизация на среда в ДГ Ален мак при въведени противоепидемични мерки

ПЛАН за взаимодействие с родителите в детска градина Ален мак за учебната

2020/2021 година

Механизъм за успешна  адаптацияи плавен преход на детето от семейна среда към детската градина

Основните и допълнителни форми се обединяват от дневната организация на детската градина/група.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Ален мак“ за периода 2020 -2024г.

„СЕДМИЦА НА ЗДРАВЕТО

/ 05.10 -09.10.2020 /“

Учебна година 2018/2019 и 2019/2020г.

Учебна година 2020/2021 г.

Етичен кодекс  ДГ "Ален мак"

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ "Ален мак"

2018/2019г.

Отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ "Ален мак"

2019/2020г.

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ВЪЗПИТАНИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДГ,,Ален мак“

СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ

План-програма за превенция и закрила на деца в риск от насилие и образователна интеграция на деца за учебната 2020-2021г.

Годишен план 2021/2022г.

Етичен кодекс

Стратегия за възпитание и социализация за период 2020/2024 година

Учебна година 2021/2022 г.

Годишен план за квалификация на педагофическите кадри за учебната 2021/2022г.

Иновации за учебната 2021/2024г.

Информация за организацията

на деня в ДГ„АЛЕН  МАК“

2021-2022 г.

Учебен план

15.09.2021-31.05.2022

Програма за предоставяне на развни възможности 2021/2022г.

Програма за превенция на ранното напускане и недопускане на неизвинени отсъствия

Правилник за организацията дейността за учебната 2021/2022г.

План за образователна интеграция и Заповед

Мерки повишаване качеството на образование 2021/2022г.

Отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ "Ален мак" 2021/2022г.

План за работата за справяне с тормоза и насилието в детското заведение, за закрила на деца, жертви на насилие или в риск от насилие учебна 2021/2022 г.

Медиите за ДГ "Ален Мак""

Държавни образователни стандарти за първа група

Държавни образователни стандарти за втора група

Държавни образователни стандарти за трета група

Държавни образователни стандарти за четвърта група