За нас

          На 8 октомври 1973 година отваря врати детска градина с обширен двор и красива сграда   за 104 деца разпределени по възраст в четири групи.По-късно през 1982 година започват да функционират още две групи .От учебната 1983/1984 година до 1989 година ДГ "Ален мак" е избрана за базова градина по внедряването на новата програма за възпитателна работа за деца от 2 до 7 годишна възраст.През 1999 година детската радина се обединява с детската ясла в ДГ "Ален мак" с шест целодневни групи и две яслени и става школа за социално възпитание и център за развитие на интересите , дарбите, заложбите, способностите и уменията на децата .  През учебната 2004/2005година в ДГ "Ален мак" е разкрита група за деца с говорно речеви нарушения или логопедична група с логопед , дефектолог и детски учител - единствената на територията на град Харманли.

            Днес детска градина  Ален мак е иновативна институция в системата на предучилищното  образование .В нея се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца в двата корпуса , разпределени в десет възрастови групи от яслена възраст до постъпването им в първи клас .

            Дворът на детската градина е оборудван с детски площадки и еко кътове. Занималните са с  обособени кътове за игра и обучение . Има оборудвани съвремени кабинети - интерактивен  и логопедичен ,   музикален  салон и зала за танци.

          Високо квалифицирани детски учителки с творчески дух и професионализъм се грижат  с много обич и всеотдайност за хармоничното развитие на детската личност чрез разработена стратегия ,която включва следните приоритети:

 

 • Издигане на качествено ново ниво на възпитанието и обучението на децата в детската градина.

 • Подготовка на детето за новата социална позиция ученик и безпроблемно адаптиране в училище.

 • Равен достъп до качествено образование на всички деца.Изграждане на привлекателна здравословна,разнообразна и мобилна среда,съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно образование.

 • Обогатяване  професионалната дейност на учители и деца,чрез прилагане на нови форми и методи на възпитание и обучение.

 • Включване в управленския процес учители, родители, общински структури и други членове на общността, като участващите страни работят в сътрудничество и партньорство;

 

Водещи принципи в работата на екипа:

       

 1. Прилагане и спазване на държавния образователен стандарт за предучилищно възпитание и всички образователни станадарти, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, които се отнасят до организацията на дейността в детската градина.

 2. Партньорство на учителя с детето в процеса на педагогическо взаимодействие, за стимулиране на неговата активност и разгръщане на интелектуалния му потенциал.

 3. Националните и европейските образователни политики и концепции, като акцент в програмната дейност и поставяне в центъра на вниманието детето, което на всеки етап от своето развитие притежава различни физически, емоционални и интелектуални характеристики.

 4. Квалификация на педагогическите кадри, ориентирана към европейските измерения – състояние, проблеми, перспективи по отношение: езиковото обучение, развитие на предприемчивостта, разработване и управление на проекти.

 5. Подпомагане на млади специалисти, ориентирана към практиката.

 6. Повишаване ангажиментите на учителите извън учебната натовареност - работа с деца, които се нуждаят от обща и допълнителна подкрепа /деца със специални образователни потребности, даровити  и изоставащи деца/, консултации с родителите и др. форми.

 7. Ефективно управление на детската градина, чрез професионална компетентност на директора.

 8. Ориентиране ръководенето на детската градина, съобразно съвременния образователен мениджмънт и висок имидж на образователната институция.

 9. Целесъобразно и ефективно управление на финансовите средства и организация на  бюджета.

 10. Използване на нови подходи и средства за външно финансиране на детската градина.

 11. Обогатяване и естетизиране на средата – нова визия и уникалност на детската градина.

 12. Популяризиране на добри практики и изграждане на позитивни нагласи и доверие към детската градина.

 13. Изграждане на система от символи и ритуали.

 14. Социокултурна интеграция, чрез обучение, възпитание и личностни перспективи в образователното пространство на децата с етнокултулни различия.

 15. Подпомагане на родителите в изграждането на правилна стратегия за семейно възпитание и преодоляване на агресията.

 16. Усъвършенстване педагогическото взаимодействие за гарантиране гражданското образование и правата на децата.

 17. Приобщаване на децата към културните традиции и националните ценности.

 18. Успешна интеграция на деца със специални образователни потребности.

 19. Ежегодно използване формите за двигателна дейност и обучение-разходки, туризъм, зелена детска градина за доставяне удоволствие за децата.Формиране на положително отношение към природата и екологичното възпитание.

 20. Задължителното предучилищно образование в контекста на образователната реформа:

 21. Задължителната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас. Качество на подготовката на детето към новата социална позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в училище;

 22. Създаване на условия и предпоставки за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата от 5 и 6 годишна възраст;

 23. Гарантиране на равен шанс на децата при постъпването им в І клас.

 24. Планиране, организиране и провеждане на съдържателен образователен процес, базиращ се върху познанието на Наредба № 5 за предучилищното образование, държания образователен стандарт за предучилищно образование и ЗПУО.

 25. Системно проследяване на резултатите от образователния процес в контекста на избор на подходящи образователни стратегии.

 26. Задължително обучение на децата от предучилищна възраст по безопасно движение по пътищата, съобразявайки се с конкретния учебен план.

 27. Целенасочено и системно обучение на децата по проблематиката за действия при кризисни ситуации по време на природни бедствия, аварии, катастрофи и пожари, като етап на формирането на глобалната култура на превенция в системата на образованието, съобразена с националните особености и съществуващите опасности в страната.

 28. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в детската градина.

 29. Осъществяване на педагогически дейности извън образователния процес, които не са дейност на детската градина и ранно чуждоезиково обучение.

 30. Използване на празниците и развлеченията в ДГ за създаване и поддържане на положителен авторитет и привличане на различни публики.

 31. Разбиране важността на образователните дейности и методите на обучение, съответстващи на интересите и потребностите на децата в яслена група, чрез:

 32. Положително емоционално общуване;

 33. Съучастие на близките възрастни в привлекателни за децата дейности и при решаване на практически задачи;обогатяване на познавателния и социален опит на децата; обучение   на   медицинските   сестри,   чрез   квалификационни  форми  за повишаване психолого-педагогическите знания,           умения           и          тяхното          професионално усъвършенстване.

Адрес:

ул.“Александър Стамболийски“№ 81

град Харманли, 6450

E-mail:

odzalenmak1@abv.bg

Телефон:

0373/ 82806

Директор:

Мелихан Чолева

Настоятелство

      Сдружение с нестопанска цел „Настоятелство към ДГ „Ален мак“  е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ,със собствен печат и седалище и адрес на управление град Харманли,улица“Александър Стамболийски“№81.

         Главните цели на Настоятелството към ДГ "Ален мак“ са:

Обединяване на усилията на родители,учители и общественост с тези на държавните и общинските органи за подпомагане на учебното дело и усъвършенстване на материалната база в детската градина. Изграждане и утвърждаване на съвременна култура и мироглед  у възпитаниците на детската градина.Грижа за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за обучение на децата.

 Обществен съвет

       Със Заповед № 115 от 01.12.2016 г  на Директора на ДГ „Ален мак“ На 22.11.2016 г. се определи поименният състав  на обществения съвет към ДГ“Ален мак“. Общественият съвет прие правилник ,с който се уреждат условията и редът на създаването,устройството и дейността му. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и  граждански контрол.

 

 

Правилник за структурата и дейността на обществения съвет на ДГ”Ален мак”

 

Заповед за състав на Обществения съвет.

 

Приемане на нов член в Обществения съвет на ДГ Ален мак, град Харманли 1, Заповед № 690 /07.07.2020 г.

 

ПРОТОКОЛ № 6 / 07.07.2020 г за проведено заседание на обществения съвет към детска градина „Ален мак“

 

Отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ "Ален мак" 2020/2021г.

 

Отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ "Ален мак" 2019/2020г.

 

Отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ "Ален мак" 2018/2019г.

 

Отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ "Ален мак" 2017/2018г.

 

Отчет за дейността на Обществения съвет към ДГ "Ален мак" 2016/2017г.

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

 

 

ХИМН НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

В детската градина,
градина  „Ален мак“
се учим от зори до мрак.
Пеем и играем,
 мечтаем и творим
и чудни приказки редим.

Пр. Едно вълшебство ни сплотява -
любов към хората в света
и мирен звън ни вдъхновява
за творчество и красота.

Децата са усмивки,
усмивките – деца
и най – красивите цветя.
Тук имаме си всичко,
не вярваш – погледни!
 Деца щастливи сме, нали?

За детството са нужни
и песни, и мечти,
безгрижни слънчеви игри.
Тичаме на воля,
лудеем от зори
с другари верни и добри.