Настоятелство

Настоятелство

Сдружение с нестопанска цел „Настоятелство към ДГ „Ален мак“  е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ,със собствен печат и седалище и адрес на управление град Харманли,улица“Александър Стамболийски“№81.

         Главните цели на Настоятелството към ДГ „Ален мак“ са:

Обединяване на усилията на родители,учители и общественост с тези на държавните и общинските органи за подпомагане на учебното дело и усъвършенстване на материалната база в детската градина. Изграждане и утвърждаване на съвременна култура и мироглед  у възпитаниците на детската градина.Грижа за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за обучение на децата.