Документи

Предоставяни услуги:

 С Решение №704 на Министерски съвет от 05.10.2018 г., правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване.В тази връзка и съгл.чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за администраивното обслужване, Детска градина  „Ален мак“ предоставя следните обществени услуги:

– Информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина, извършваща задължително предучилищно образование –
Изтегли от тук

– Издаване на дубликат на документ за степен на образование – удостоверение за задължително предучилищно образование – Изтегли от тук

Актуални документи 2023-2024г. учебна година

Годишен план на ДГ "Ален мак" 2023/2024г.
Допълнителни форми в учебно и неучебно време
ДОС за първа група
ДОС за втора група
ДОС за трета група
ДОС за четвърта група
Етичен кодекс на ДГ "Ален мак"
Правилник за организация дейността в ДГ "Ален мак" 15.09.2023 година
Стратегия на ДГ "Ален мак" 2023-2028г.
Приложение 1 към Програмна система - Организация на деня в детската градина и учебна програма
Приложение 1 Мерки за повишаване на качеството 2022-2023 година
Приложение 2 План програма - патриотично възпитание
Приложение 2 Тематично разпределение първа група.
Приложение 2 Тематично разпределение втора група
Приложение 2 Тематично разпределение трета група
Приложение 2 Тематично разпределение четвърта група
Приложение 3 към Програмна система - Механизъм за успешна адаптация
Приложание 3 Развитие на двигателна и спортна култура
Приложение 4- Програма за ГЗЕИО
Приложение 5-Mеханизъм за съвместна работа за обхват
Приложение 6 Програма за предоставяне на равни възможности
Приложение 7 Програма за подкрепа на личностното развитие
Приложение 8 Противодействие на тормоза и насилието в детската градина
Приложение 9 Програма за превенция на ранно напускане на детската градина
Приложение 10 План за действие и финансиране
Приложение 11 Програмна система 2023-2024

Tематични разпределения 2022/2023г.

Учебна година 2022/2023г.

Годишен план на ДГ "Ален мак" 2022/2023г.
Мерки за повишаване на качеството за 2022/2023г.
Механизъм за успешна адаптация и плавен преход
Правиник за ОДДГ.
Приложения към програмна система.
Програмна система 2022/2023г.
Стратегия за защита на децата в киберпространството Политика в областта на защитата на децата онлайн за ДГ"Ален мак"
Ред и условия за назначаване на персонал в ДГ „Ален мак“
ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи в ДГ ”Ален мак ”, гр.Харманли за периода 2022 / 2023 г.
Програма за превенция на ранно напускане на ДГ „Ален мак“ за учебната 2022/2023г.
План за образователна интеграция на децата от етническите малцинства.
Стратегия за защита на децата в киберпространството политика в областта на защитата на децата онлайн за ДГ „Ален мак“
Основни и допълнителни форми в детската градина
Иновации за учебната 2021/2024 година
План-процес "Противодействие на тормоза. Жалби и сигнали"
Етичен кодекс на ДГ "Ален мак"
Стратегия за възпитание и социализация за период 2020 / 2024 година
Държавни образователни стандарти за втора възрастова група.
Държавни образователни стандарти за първа група.
Държавни образователни стандарти за III възрастова група.
Държавни образователни стандарти за четвърта възрастова група.
План за действие за безопасност на движението по пътищата на ДГ ,,Ален мак“
Разпределение по БДП
Програмно съдържание по БДП

Учебна година 2021/2022 г.

Учебен план на детската градина
Програма за предоставяне на равни възможности за 2021-2022г.
Програма за превенция от ранно напускане.
Правилник за организация на дейността в детската градина
План за работата на Координационния съвет за справяне с тормоза и насилието в детското заведение, за закрила на деца, жертви на насилие или в риск от насилие учебна 2021/2022 година.
План за образователна интеграция на децата от етническите малцинства учебна 2021/2022 год.
Информация за организацията на деня в детска градина „Ален мак “, Харманли за учебната 2021 -2022 г.
Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ “Ален мак“ 2021/2022 г.
Медиите за нас.
Иновации за учебната 2021/2024 година.
Етичен кодекс на детска градина „Ален мак“.
Държавни образователни стандарти за четвърта група по наредба № 5; наредба № 6; наредба № 13; наредба за приобщаващо образование.
Държавни образователни стандарти за трета група по наредба № 5; наредба № 6; наредба № 13; наредба за приобщаващо образование
Държавни образователни стандарти за втора възрастова група по наредба № 5; наредба № 6; наредба № 13; наредба за приобщаващо образование
Държавни образователни стандарти за първа група по наредба № 5; наредба № 6; наредба № 13; наредба за приобщаващо образование
Годишен план на ДГ „Ален мак” гр. Харманли за учебната 2021/2022 година
Годишен план за квалификация на педагогическите кадри за учебната 2021/2022 година