История

  Детска градина „Ален мак“ град Харманли е известна със своята дългогодишна дейност и авторитет. Това дава право на екипа да се гордее, да защитава постигнатото и да поддържа стремежа за създаване на все по – добри условия за образование и възпитание на децата.

  Историята на детската градина започва на 01.09.1973 г. с откриването на 4 целодневни детски групи, предназначени за 104 деца. В продължение на няколко години първите учителки – Веска Иванова, Цонка Николова, Руска Делчева, Марина Томова, Радка Якалиева, Татяна Попова, Веселина Павлова, Мария Тодорова полагат началото на възпитанието и образованието на децата от града.

  На 18.05.1980 г. с директор Мария Димитрова целодневна детска градина №3 получава и своето име „Ален мак“. То е обявено от заместник председателя на Общински народен съвет гр. Харманли Здравко Карагяуров. На 01.04.1982 г. са открити нови 2 групи във филиала на детската градина. Още от създаването и до днес екипът на детската градина се е стремял винаги да внедрява и успешно да използва в своята работа с децата иновативни за своето време методи на обучение. Така през 1983 г. в градината е внедрена нова Програма за възпитателна работа. Дълги години ЦДГ “Ален мак“ е била избирана за базова градина за района на селищни системи Харманли и Маджарово по внедрената нова програмно-методическа документация. Базови учителки в трите възрастови групи са били: Йорданка Райчева, Тонка Георгиева, Мария Брайкова, Радка Якалиева, Веселина Павлова, Станка Димова, музикален ръководител Мара Баракова и директор Мария Димитрова. Оттогава и до днес в детската градина съществува една много добра практика на обмен на опит и споделяне на професионални умения с други детски градини в страната-от Хасково, Димитровград, Ямбол, Пловдив и други населени места.

  За успешно приложените иновативни програми за възпитателна работа през 1985-1986 г. учители и служители от детската градина са наградени с материални награди и значки.

  На 01.02.1991 г. едната група от филиала е преместена в сградата детски ясли №2 и от 16.09.1991 г. малките възпитаници се радват на новата и прекрасна обстановка в детската градина.

  На 15.09.1995 г. детската градина е с нов директор госпожа Йорданка Райчева и на тържествен концерт в читалище „Изгрев“ през 1999 г. е отпразнувано обединението на детски ясли и ЦДГ „Ален мак“ в ОДЗ „Ален мак“.

  След една година детската градина се сдобива и с музикален кабинет с ръководител госпожа Петя Карабакалова. Музикалния салон става любимото място на малчуганите, там те се обучават и възпитават чрез изкуството на музиката, пеят и танцуват. Децата се наслаждават на куклените постановки, свързани с различните празници, обичаи и традиции, представени от екипа на детската градина.

  На 15.09.2004 г. в детската градина е открита логопедична група за деца с различни говорни и артикулационни нарушения, назначен е логопед госпожа Виолета Стратиева, която ежедневно работи индивидуално с всяко дете в помощ на родителите, учителите, но най-вече за самото дете.

  На 01.05.2009 г. ОДЗ „Ален мак“ участва с богата музикална програма по случай 500 годишния юбилей на град Харманли. Децата дефилират с красиви и оригинални костюми по централната улица на града, съпровождани от своите родители и учители.

  През годините в детската градина много професионални хореографи и танцьори са работили всеотдайно и пълноценно с децата, награждавани са с много награди, грамоти и медали от регионални и национални състезания и конкурси. Деца, учители и родители са участвали в различни спортни празници, спартакиади и други дейности, организирани от детската градина, както и инициативи на община Харманли.

  От 2016 г. директор на ДГ “Ален мак“ е госпожа Мелихан Чолева.

  С приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование от 2016г. детското заведение е регистрирано като Детска градина „Ален мак“. Утвърдена през годините като възпитателно-образователна институция със свой собствен облик и с достойно, значимо място в общински и областен план, днес детската градина работи със 8 детски и 2 яслени групи, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца на възраст от 1 до 6 години. Персоналът на детската градина със своя професионализъм, компетентност и осъзната потребност от непрекъснато усъвършенстване, ежедневно осъществява пълноценно педагогическо взаимодействие с децата. Създадени са отлични условия за добра екипна работа и наставничество на новопостъпилите учители. Следят се най-новите тенденции в областта на предучилищното образование, модернизира се ежедневно и целенасочено образователната среда и материално-техническата база във всички групи обособени кътове по интереси за децата. В детската градината има организирани, обзаведени с нужното оборудване кабинети с най-новите технологични и иновативни за децата дидактични материали играчки и помагала. Осигурена е възможност за допълнителни дейности в детската градина по избор на родителите. Сформирани са групи за изучаване на английски език ,групи за занимания по модерен балет, народни танци и спорт. В последните години усърдната работата на екипа по Национални и Европейски проекти, национални програми допринася за повишаване квалификацията на педагозите, за обновяването и осъвременяването на игровите и учебни пространства във всички групи на детската градина, за подновяване, осъвременяване и обогатяване на съоръженията за игра на открито в дворовете.

  През всичките години от създаването си и до сега приоритети в педагогическата дейност на детското заведение са възпитаване на децата в дух на родолюбие чрез съхраняване на българските традиции и толерантност и уважение към всички етноси . За децата продължават да се грижат квалифицирани учители и помощен персонал. Професионализма им, всеотдайния им труд и обич към децата правят детската градина престижно, уютно, привлекателно и любимо място на децата, което им осигурява емоционален комфорт, занимателни игри и пълноценно развитие.

  Колективът на ДГ „Ален мак“ през годините винаги е получавал системно разбиране и подкрепа от ръководството на Община Харманли. Ползва се със заслуженото доверие и благодарност на родители и общественост за неуморния труд, изпълнен с нежност, грижа и обич към децата.

  Ден след ден, година след година, съхранил традициите и постиженията на дългогодишната история на детското заведение, екипът на детската градина върви напред с нови творчески стремежи в името на едно ВЪЛШЕБНО ЦВЕТНО ДЕТСТВО за децата на град Харманли.

Представяне на директора на Детска градина „Ален мак“ – гр. Харманли

ХИМН НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

В детската градина,
градина „Ален мак“
се учим от зори до мрак.
Пеем и играем,
мечтаем и творим
и чудни приказки редим.

Пр. Едно вълшебство ни сплотява –
любов към хората в света
и мирен звън ни вдъхновява
за творчество и красота.

Децата са усмивки,
усмивките – деца
и най – красивите цветя.
Тук имаме си всичко,
не вярваш – погледни!
Деца щастливи сме, нали?

За детството са нужни
и песни, и мечти,
безгрижни слънчеви игри.
Тичаме на воля,
лудеем от зори
с другари верни и добри.