Обществен съвет

Обществен съвет

 Със Заповед № 115 от 01.12.2016 г  на Директора на ДГ „Ален мак“  на 22.11.2016 г. се определи поименният състав  на обществения съвет към ДГ“Ален мак“. Общественият съвет прие правилник, с който се уреждат условията и редът на създаването, устройството и дейността му. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и  граждански контрол.