Иновации в детската градина

Национална програма  „Хубаво е в детската градина“

Национална програма „Хубаво е в детската градина“

 Проектът реализиран в ДГ „ Ален мак“ по НП“ Хубаво е в детската градина „ цели социализация на детската личност, постигане на физическо, емоционално и психическо благополучие. Развиване на творчески умения и възможност на децата да бъдат иновативни и креативни, да учат чрез преживяване, да решават проблеми, чрез прилагане на STEAM подхода. Заниманията по изобразително изкуство, музика и спорт изграждат мотивация и увереност в собствените им възможности.

  Целта ни е комплексно развитие на детето: добро здравословно състояние, физическо развитие, креативни и комуникативни умения, увереност, емоционална удовлетвореност.

  Спортът, изобразителното изкуство и музиката развиват социалните умения на децата , които са необходими в живота през 21 век.

Е-Книга

Връзка към Е-Книга

МОНТЕСОРИ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

  Основните цели “Монтесори педагогиката” изхождат от целите на предучилищното образование, а именно създаване на възможност на всяко дете да развива максимално своите потребности и да се подготвя за училищно обучение чрез въвеждането му в предметната и материалната среда и ориентирането му в общочовешките ценности.

  Успехът при прилагането на “Монтесори педагогиката” за обучение и възпитание се измерва в изграждането у децата на усещане за собствена значимост, самоосъзнаване, осъзнато себеобучение и вътрешна дисциплина. Фокусът е върху подкрепата в себесъздаването на детето, което ще израсне в компетентен и отговорен възрастен. Тази цел се конкретизира в следните задачи, насочени към цялостното развитие на детската личност:

• създаване на информирани, компетентни и силни личности, които активно участват в живота на общността;
• овладяване и формиране на представи, умения и отношения, в съответствие с ключовите европейски компетенции,които подпомагат децата в бъдещото им израстване и реализиране, като същевременно се стимулира любов към ученето и съзнание за собствена значимост и стойност;
• възпитаване на мислещи и самостоятелни хора, способни да правят избор и да взимат решения, които имат дълбоко разбиране за социалните си отговорности и взаимозависимостите в природата и обществото.

STEM ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

  STEM e акроним от първите букви на английските думи за наука (science), технология (technology), инженерство (engineering) и математика (maths). Това е идея за обучение, която се стреми да вдъхнови децата от ранна детска възраст да се развиват в сферата на науката и технологиите.

  Звучи като програма за образование на ученици и студенти, но истината е, че колкото по-рано започнем още от детската градина, толкова е по-добре.

  „Вие, като родители, може да създавате собствени проекти, като се базирате на въпросите, които децата така или иначе задават. Вместо да се опитвате да им отговаряте, поканете детето заедно да наблюдавате, да експериментирате, да описвате, да изпробвате. Когато му предлагате проект, е важно да го мотивирате, и да се съобразите с неговия интерес и желание за игра и експеримент. В повечето случаи децата реагират с охота, но ако забележите съпротива, не настоявайте. Малкият човек се интересува от неща, които му носят удоволствие, а не стрес и дискомфорт“ – с чието съдействие ще се реализира иновативния проект в ДГ”Ален мак” през учебната година.

  Във всекидневните си занимания с малчуганите, педагогическите екипи ще се стремят да включват възможно повече връзки между отделните области на STEM – наука, конструиране и технологии, математика.Ще бъдат ментори на децата, като им помагат ги насочват с въпроси в процеса на откривателство и програмиране, насърчават гида видят и опознаят по-добре това, което е пред очите им.

  Спазвайки тези правила стремежа на учителите от детска градина ща бъде да организират процеса на учене като игра – по-забавно и увлекателно.

  Идеята на STEM обучението е, че предлага нещо качествено ново като дейност и игри, насърчава възрастните да създадат среда, в която детето системно е мотивирано да наблюдава, експериментира и открива. Целта ни като учители, е да възпитаме личности, които имат естествен интерес към науката и са насочени към това да търсят свои решения и иновации.

  Реализирането на проекта чрез изграждане на S.T.E.A.M. център и прилагането на LEGO® Education в обучението, ще даде възможност на децата да експериментират, наблюдават и прилагат получените знания в средата на днешния технологичен напредък. Целта на LEGO® Education за ранно образование е да стимулира естественото любопитство и да насърчи най-малките да учат чрез игра. Целим да ги подготвим за училището и живота, като изграждаме техните социални умения и им позволяваме да стартират тяхното STEAM / STEM пътешествие от рано и докато правят това да развиват уменията на 21 век.

Основни цели:
1. Изграждане на интерактивна среда чрез S.T.E.A.M. и LEGO® Education .
2.Придобиване на функционална грамотност чрез включване на S.T.E.A.M. и LEGO® Education в ранното образование.
3.Повишаване на физическата дееспособност и подобрени физически качества на децата.

Дейности:
Дейност 1
Създаване на условия и изграждане на среда за реализиране на иновативни педагогически практики чрез изграждане на на S.T.E.A.M. център
Дейност 2
Изработване и споделяне иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата в и извън детската градина и за насърчаване на двигателната активност на децата.

JUMP Math

  Екипът на детска градина Ален Мак СЕ ГОРДЕЕМ с идеята ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ и прилагането на иновативнатa методика JUMP Math , за да запознаем и запалим интереса на децата към света на математиката.
  JUMP Мath (от англ. Junior Undiscovered Math Prodigies – Млади неоткрити математически таланти) е иновативна система за обучение по математика, създадена от екип математици и когнитивисти по идея на канадския математик, драматург и автор д-р Джон Майтън. Системата е отличена като една от най- добрите образователни иновации в света, като най-масово се прилага в Канада, Америка, Великобритания, Чили и Испания.
  В България JUMP Мath се разпространява от 2011 г. и се използва от учители в предучилищен, начален и прогимназиален етап (от предучилищна възраст до 5 клас), във всички форми на преподаване на математика.
  Системата позволява да се развият математически умения у всяко дете, придава динамика на ситуациите, гарантира разбиране на материала от всяко дете, а децата получават подкрепа във всеки един момент, не се страхуват да опитват, да грешат и имат повишена мотивация да се научат. В основата е създаването на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете получава възможност за успех. JUMP Math се основава на принципа на насоченото откривателство, така че децата развиват любов към математиката, като изследват математическите концепции и ги свързват с приложението им от реалния свят. Специално подбраните задачи се предлагат стъпка по стъпка, за да може всяко дете да ги разбере и да придобие увереност за следващия етап. Създадената по този начин положителна нагласа и мотивация на децата носи резултати, които са над максималните изисквания на образователната система. С JUMP Math децата изграждат стабилна основа за развитие и разгръщане в СТЕМ направления, което им дава реален шанс за успешна реализация и пълноценен живот.

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

  ПБО превръща ученето в една интересна история.

 ПБО е стратегия за учене, която обхваща едновременно различни направления. Това се постига като учителят насърчава децата да идентифицират през изследване истински световен проблем (на местно или глобално ниво), да разработят решение, прилагайки доказателства за подкрепа и да представят решението по интересен и интерактивен начин, като използват набор от съвременни средства за визуализация.

 Децата показват какво са научили като работят с материала по различните ядра, изследват връзките между отделните единици, сътрудничат си един с друг, оценяват себе си и приятелите си.

 Спазвайки тези правила стремежа на учителите от детска градина ща бъде да организират процеса на учене като игра – по-забавно и увлекателно.

 Преподаването през ПБО се различава от другите методи по същия начин, както е различна атмосферата в увеселителните паркове.

 Преподаването през ПБО е до голяма степен нещо подобно. Превръща ситуацията в приказка със собствен сюжет, интересна история за проблем, който може да бъде решен или дейност, която може да бъде развита. Ситуацията се случва по пътя към представяне на решението. Проектно базираното обучение ни дава възможност да работим за своята мисия – да достигнем до всички деца. ПБО ни помага да не забравим, че нашата основна работа е да подготвим децата за истинския живот.

Проектно-базирано обучение

Image 21 of 21

Проектно-базирано обучение

LEGO EDUCATION

Image 1 of 7

LEGO EDUCATION

Зелена занималня в ДГ „Ален мак“

Успяваме заедно – иновация за плaвен преход на детето от семейство в условията на детската градина.

Заедно за всяко дете– програма за обучение на родители и учители за толерантност и работа в мултикултурна среда.Работа с деца и родители в риск, за предоставяне на равен старт в обучението и подготовката за училище.

Мини проекти по групите: Гражданско възпитание, Хигиената и хигиенни навици, Богатството на народната приказка, Екологично възпитание чрез организиране на средата.