Дейност

ДЕЙНОСТ

  Детска градина „Ален мак” е институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца на възраст от 1½ години до постъпването им в I клас. Предучилищното образование в ДГ „Ален мак” полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие, което включва:

– Обучение и възпитание на децата, което се провежда на книжовен български език.

– Овладяване на общите основи и закономерности в човешкото познание.

– Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура.

– Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

– Духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот.

– Изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура.

– Детската градина не допуска при прилагане на образователния процес, налагането на идеологически и религиозни доктрини на децата, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

– Детската градина, съвместно с финансиращия орган осигуряват обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата.

  Учебната година в ДГ „Aлен мак“ започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. Включва учебно /от 15.09. – до 31.05./ и неучебно време. Учебното време се организира в педагогически ситуации. Броят и продължителността им се определят с Държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Процесът на възпитание и образование в ДГ „Ален мак“ е подчинен на прилагането на Програмна система като част от Стратегията за развитието на детската градина, и която съответства на изискванията на Държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

В Програмната система се включват:

– подходи и форми на педагогическо взаимодействие;

– разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;

– тематично разпределение за всяка възрастова група;

– механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

  Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра.

  Образователната дейност в ДГ „Ален мак” гр. Харманли е организирана по образователни направления и съответни теми. Работата по темите приключва с празници, на които децата демонстрират наученото.

  При заявено желание на родителите и срещу заплащане има осигурени условия на територията на ДГ, за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.

 В ДГ „Ален мак” гр. Харманли има приемственост, между детска ясла, детската градина и началното училище. Това позволява по пълноценно да се организира образователния процес на децата още в предучилищна възраст, да се изгради ценностна система, която да формира потребността им от знания.

ПРОЕКТИ


BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ 2020-2023г.

  Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Специфичните цели на проекта са:

1. Приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;

2. Повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование,в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;

3. Превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.


Проект „Нестле“

  Детска градина „Ален мак“,град Харманли се включи в националната програма „За по-здрави деца“ на Нестле България. Обединяваме усилията си с тях, в името на каузата, нашите децата да се научат да хапват плодове и зеленчуци, питателна и здравословна храна, за да изградим още в предучилищна възраст балансирани хранителни навици у подрастващите и в същото време да подкрепим родителите в отглеждането на здрави и щастливи деца.

Трите най-важни области на програмата са:

  – Знания в областта на храненето: търси се по-задълбочено разбиране на хранителните нужди на децата, техните навици на живот и здравословен статус.
  – Продуктови иновации: за да гарантираме, че нашите марки са полезни, поехме ангажимент за намаляване на натрий, захар и наситени мазнини и добавихме здравословни съставки като зеленчуци, богати на фибри зърнени храни и варива.
  – Програми и услуги: нашите марки помагат на семействата да развиват по-здравословни навици чрез информация, прости рецепти, съвети за готвене и начин на живот.

  Училищна програма „Нестле за по-здрави деца“

  Първият модул „Хапвай питателна и разнообразна храна“ е представен от шеф Жоро Иванов. Основните послания, които този модул предава на децата, са колко е важно да приемат различни храни, за да бъдат здрави, силни и щастливи. Материалите разказват на децата по лесен и достъпен за тях начин за различните хранителни вещества и в коя храна могат да бъдат открити те.

  Вторият модул спомага на малките да се научат как да управляват своите порции, а именно с какво и по колко да се хранят. За да е интересно и полезно за тях, те сами създават своя кутия за обяд и в нея рисуват всичко, което биха хапнали, ако имат възможност сами да приготвят храната си. Най-важната цел на този модул е да разкаже на децата колко е важно в чиниите им да има разнообразни храни, които да им осигурят необходимите белтъчини, мазнини и въглехидрати, за да бъдат изпълнени с енергия през целия ден.

  Третият модул се казва „Избери водата“. Неговата цел също е от изключително голямо значение, защото водата е в основата не само на балансираното хранене, но и на активността през целия ден. С помощта на забавни задачи и видео урок с Лазар Радков, който е един от посланиците на програмата, децата научават много неща не само за ползите от водата за тях, но и за цялата планета.

  Четвъртият модул е свързан с активния начин на живот и негов посланик е Тереза Маринова. Основната цел е да стимулира децата да играят повече навън, за да могат да изразходват енергията, която имат, докато се забавляват с приятелите си. Игрите в този модул са съобразени изцяло с тяхната възраст и основната им цел е децата да се забавляват и да учат чрез интерактивни и активни игри, за да растат здрави и щастливи.

  Петият модул има за цел да покаже на децата колко са важни семейството и приятелите и споделянето на храненията заедно с тях. Най-важната задача в този модул, който градините трябва да изпълнят, е децата да донесат любимите си храни в час и всички заедно да ги споделят като едно голямо семейство.

 Шестият модул е посветен на четириногите приятели. Всеки урок включва информация за котки и кучета, разказана по забавен начин, така че да възпита децата, обучавайки ги на правилното поведение към домашните любимци, което да усвоят и да прилагат в различните ситуации.


„Училищен плод и мляко„ 2020/2024г.

  „Общата цел на схемата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа е да се осигури юридически и финансови условия за трайно увеличаване на дела на тези продукти в храненето на децата и учениците, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици. Чрез прилагането на схемата се дава възможност на подрастващите да се запознаят с разнообразието на продуктите, обект на схемата, и ползата от тяхната консумация. Така в бъдеще ще се подпомогне целенасоченото търсене на тези продукти, а присъствието им в дневния хранителен режим ще се засили на децата“

  През месец октомври 2021 г. детска градина „Ален мак” , в град Харманли спечели на първо място сред хилядите участници поредния си проект. Проектът стартира под мотото : “Дъга от детски светове и мечти“.
  Той се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и е на стойност 9 982.00 лева. В рамките на осем месеца –от м. октомври 2021 година до м. юни 2021 година ще се адаптират и предложат иновативни форми на педагогическо взаимодействие в ателиета с децата за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност – европейски граждани.
  Чрез дейностите, реализирани с деца, родители и общественост, ще се осъществят следните стратегически цели:
  – Взаимно опознаване на фолклорните традиции на различните етноси и популяризирането им;
  – Установяване на традиции за ежегодно оперативно планиране на мултикултурни прояви в работата на детското заведение.
  – Въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование, за предоставяне на възможност за социално адаптиране на децата от етническите малцинства.

  Педагогическият екип, реализиращ проекта вече има опит и нови идеи за работа.Децата ще бъдат включени в ателиета и ще работят по предвалително разработени тематични разпределения извън държавните образователни стандарти . Те ще имат срещи с видни общественици, бивши възпитаници,хора с различни професии ,ще се запознаят с ралични празници ,ще танцуват и пеят ,ще има творческа работилница. Много празници се планират, за да може по пътя на съпреживяването да обогатят своите знания и възпитание в толератност и хуманост.

  Възпитанието е неделима част он стратегическата рамка на образователната инститция. Тя работи целенасочено чрез мини проекти и срещу агресията в детското поведение и емоционалната интелигетност ,за да може чрез изградената позитивна среда всички деца да успяват и се градят като доказани личности.
  „Всичко в името на децата! Трябва да реализираме всички очаквания на заинтересованите страни“ – казва госпожа Чолева.


НП“Заедно за всяко дете“ 2021/2022г.

  Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“.

Описание на дейността
  Взаимодействието на екипите за обхват с родители и другите членове на семействата; за организиране на дейности за привличането и ангажирането на всички заинтересовани страни към процеса на обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование.

Дейности
  Информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят децата; Дейности за приобщаване на родители/семействата към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.; Обучения за родителите за разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви между децата и учениците – дискриминация, агресия, насилие, тормоз и др.; Организиране на инициативи за популяризиране на добри практики във взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образование.


Проект „Предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт“ 2020/2024г.

Цел:
  Създаване на условия и възможности за участие в спортно подготвителна дейност подобряване на здравословното състояние ,физическото развитие и дееспособност на децата.


Проект „Обичам моето училище“ LightSource charty

Цел:
  Реализация на проектното предложени в ДГ“Ален мак“ ,първата детска градина в България може да видите тук:

lightsourcecharity.org

  Детската градина е нашия втори дом и ние искаме нашите деца да се чувстват в него спокойно и уютно.
  Чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource подкрепя българското образование, като създава и дарява красива и уютна учебна среда.

Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!

В какво се състои проекта:

– Създава се визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване).
– В специализираните кабинети се поставят изображения фото тапети в зависимост от предмета, който се изучава и се изписват послания и учебна информация.
– Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета.
– Печат на тапетите.
– Поставяне на тапетите.
– Обучения.
– Създаване на доброволчески групи.
– Създаване на интериорен дизайн на Фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания.

Теми на фото тапети биват:

– Приказни герои за класните стаи от 1 до 4 клас.
– Изображения, свързани с предмета, по който се преподава в класната стая:математика, история, рисуване, физика…и т. н.
– В коридорите поставяме обучителни фризове с различна теми. Например -фриз за розите в България , фриз за птиците, фриз за Въздуха, фриз за Земята, фриз за Слънцето и т.н или фризове с позитивни утвърждения.
– Във фоайетата поставяме големи фото тапети с определени теми, които е избрало училището.

Ползи от проекта:

– Учениците учат в естетична и уютна и вдъхновяваща учебна среда.
– Създаване на позитивно мислене, ценности и идеали при учениците.
– Повишаване на мотивацията на учениците да постигат мечтите си.
– Повишаване на мотивация да учат и да бъдат заинтересувани от различните предмети.
– Намалява се стреса и агресивността при учениците.
– Увеличава се посещаемостта на училището.
– Училището повишава репутацията си.
– Училището увеличава броя на учениците всяка година.
– Създаване на екипност – ученици, учители, родители.
– Учителите се чувстват по- бодри и по- мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда.
– Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище.
– Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи негови нови инициативи и цели.
– Правилно позициониране на училището в социалните медии.

Проект „Обичам моето училище“ на английската благотворителна организация ЛайтСорс

Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!

Училището е нашия втори дом и нашите ученици се чувстват в него спокойно и уютно, защото чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource ни дари красива и иновативна учебна среда.

Моля вижте повече за проекта “Обичам моето училище” в това филмче:

Подробна информация за проекта в уебсайта на ЛайтСорс: https://lightsourcecharity.org/bg/i-love-my-school-bg/

Линк към портфолиото на вашата ДГ


Екологичен проект “Децата и Цветята”

  За да може децата ни да са здрави и да усвояват учебния материал е необходимо в класната стая да има чист въздух, наситен с кислород и свежи аромати.
Това го постигаме чрез създаване на специални кътове с цветя “чистачи” и билки в класната стая в училището.

Ползи от проекта:

– Подобряване на екологичната атмосфера в класната стая.
– Екологично мислене – Създава се тясна връзка на децата с природата. Възпитават се да я обичат да се грижат за нея.
– Развитие на творческия потенциал на децата чрез декорация на саксийки и табелки
– Децата учат за билките и цветята чрез личното преживяване.
– Децата се включват в подобряването на околната среда, което създава усещането в тях, че училището е техен втори дом.
– Екипна работа между деца, учители и родители.

Проект “Децата и Цветята”

Сърдечно благодарим на всички ученици, учители и родители, които взимат активно участие в проекта, за да направим нашето училище красиво и уютно!

Facebook
https://www.facebook.com/LightSourceCharity/

Website

Начало

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCMJcSHOAE5WmHZO2zzgNBrA/videos


ДГ“Ален мак“ работи по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. 2020/2023г.

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Основна цел
  Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Специфичните цели на проекта са насочени към:
– Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование;
– Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от маргинализирани общности, включително роми.

Териториален обхват и финансови източници:
  Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%.

Дейности реализирани в Дг Ален мак
Основна цел
  Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Допустими дейности
Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително:
– разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи;
– разработване и осигуряване на учебни помагала, пособия, материали, софтуерни програми за обучение и др. по български език на деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6-годишни) и за разновъзрастови групи;
– допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредбата № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език.

Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

  Детска градина „Ален мак“ участва с четири групи по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.. Децата по изготвен график и програма от учителите се занимават допълнително с овладяване на езикова компететност по БЕЛ. Имат обосебена стая в детската градина, осигурени са дидактични материали за децата ,учителите използват ИКТ в обучението, за да обогатят техните знания.Прави се диагностика и характеристика на всяко дете в проектното предложение ,за да се продължи всеки месец с адекватна програма според нуждите на децата.

Екипът на ДГ“Ален мак“ работи по проекти и национални програми:
– Национална програма“Развитие на системата на предучилищното образование“ -2017/2018 г и 2018/2019г.
– Проект в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.
– Проект за подпомагане на физическата култура и спорт и определяне на диференцирани размери на парични средства – финансира се от МОН всяка финансова година съгласно ПМС 129. Проектите се разработват ежегодно.
– Схема „Училищен плод“ – Работи се от началото на учебната 2013/2014 година.
– Схема „Училищно мляко“ – Работи се от началото на учебната 2017/2018 година.Работата по двете схеми продължава. Те се прилагат с цел подобряване на хранителните навици на децата, чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, при спазване на здравните изисквания. Прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни продукти в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет.
– Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2012-2013-2014г. Ръководител на програмата е МОН.
– Получено мултимедийно оборудване по Национална програма „ИКТ в предучилищното и училищното образование“. Програмата се финансира от МОН.
– Проект BG05M2OP001-2.010„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСИФ.

  През месец ноември 2019г. Детска градина „Ален мак” гр.Харманли стартира проект : „Всички ние сме деца – носим щастие, радост и красота” с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

  ЦОИДУЕМ гр.София подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на равен достъп до качествено образование в мултикултурна среда.
  Настоящият проект ще се реализира на територията на детската градина с времева продължителност девет месеца – от месец ноември 2019г. до месец юли 2020г. Одобрените дейности по проектното предложение са:
– Организация и управление;
– Информиране и публичност;
– Дейност за осъществяване на допълнителна работа в мултикултурна среда за интеркултурно образование чрез клубове;
– Осъществяване на дейности с елементи на гражданско образование;
– Занимания на децата през лятото;

  Участие в клубове по интереси ще вземат 93 деца, 8 учители, и 70 родители, а от тях ще се включат в летните занимания 50 деца, 4 учители и 10 родители.
  Основна цел на проект „Всички ние сме деца – носим щастие, радост и красота!” е пълноценна интеграция и социализация на децата от различните етноси чрез изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, формиращ умения и нагласи за хуманни и толерантни взаимодействия в мултикултурна образователна среда.

Стратегическите цели, които си поставяме са:
– Въвеждане и развиване на извънкласни форми с елементи на гражданско образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства и задържането им в образователната система;
– Въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование, за предоставяне на възможност за социално адаптиране на децата от етническите малцинства;
– Взаимно опознаване на фолклорните традиции на различните етноси и популяризирането им;
– Установяване на традиции за ежегодно оперативно планиране на мултикултурни прояви в работата на детското заведение.

  Чрез осъществяването на съвместните дейности с деца, родители и общественост по проект „Всички ние ме деца – носим щастие, радост и красота!”, екипът на детска градина „Ален мак” ще се стреми към изграждане на образователната институция като „дом на радостта“ за всяко дете,независимо от етническите принадлежност.


НП“Успяваме заедно“ 2022/2023г.

1.1. Основни цели:
1. Изграждане на интерактивна среда чрез S.T.E.A.M. и LEGO® Education .
2.Придобиване на функционална грамотност чрез включване на S.T.E.A.M. и LEGO® Education в ранното образование.
3.Повишаване на физическата дееспособност и подобрени физически качества на децата.
1.2. Основни резултати:
1.Създадени условия за прилагане на съвременни образователни технологии.
2.Развити ключови умения като творческо мислене, критичен анализ, работа в екип, инициатива, общуване и математическа грамотност у децата.
3.Повишена двигателна активност на децата.
4.Изградена учеща общност в рамките на детската градина и между детски градини.


НП“Успяваме заедно“ 2021/2022г.

В този проект е залегнало като преоритет в ДГ”Ален мак“организиране на добри практики с родители на блаза проучени нужди,равен старт на всички деца чрез уникални модели на работа за успешна адаптация и плавен преход от семейната среда към детската градина.

Целите,които си поставихме за реализиране на този проект са:
– Изграждане и прилагане на ефективни и уникални мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина в конкретните условия отчитайки индивидуалните особености на децата.
– Изграждане на подкрепяща,приемна,безопасна,мултикултурна,интерактивна среда.
– Създаване на семейна общност в рамките на детската градина за равен старт на децата.
– Споделяне на добра практика за преодоляване на интензитета на негативните преживявания при постъпване в детската градина.

Част от резултатите са вече налице след реализиране на проектни дейности:
– Облекчава се адаптацията при прехода от домашна обстановка към условията в детската градина.Засилва се чувството на сигурност и емоционален комфорт у децата.
– Чрез специално организираните кътове се дава възможност за спокоен диалог с децата, създава се атмосфера на откритост,в която децата изразяват своите мисли и чувства.
– Родителите разбират по-добре своите деца,овладяват конкретни способи за общуване с тях и учителите чрез разнообразни дейности.
– Родителите приемат от нова позиция работата на педагога и нараства доверието към него Повишават своята педагогическа компетентност.


Спечелен проект за периода 2020/2021 г. Национална кампания „Чиста околна среда – 2021г.”, „Обичам природата и аз участвам“. Тема : “Озеленяване и монтиране на детски съоръжения за игри на открито в ДГ „Ален Мак” ” на стойност 4 959.12 лв.


ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Процедура „Квалификация на педагогическите специалисти“
Административен договор за БФП по ОП НОИР: BG05M2OP001-2.010-0001-С01 от 04.10.2018 г.
Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката
Регионалните управления на образованието, училищата и детските градини ще участват в техническото и/или финансово изпълнение, включително и ще могат да извършват разходи съгласно §6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ
Продължителност на проекта: 36 месеца, но не по-късно от 31.12.2022 г.
Срок на административния договор: до 03.10.2021 г.

Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 19 911 123 лева.
Целева група
В целевата група влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в системата на образованието. Всички участници в проекта ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на квалификационни курсове на целевата група и разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен, вкл. провеждане на подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен.
Допустими дейности
Дейност 1 – Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат:
1. за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.
2. за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.
3. за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.
Дейност 2 – Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.
Дейност 3 – Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други.
Дейност 4 – Оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по операцията.
Изпълнението на дейност 1 и 2 ще се организира на регионален принцип. Обученията ще бъдат краткосрочни с продължителност, според вида на присъдените квалификационни кредити. Възложители на обученията по дейност 1 ще бъдат – РУО и по-големите училища и детски градини в региона. Училищата и детските градини в малките или в отдалечените общини ще бъдат организирани от съответното РУО. Изборът на обучителна организация за изпълнител на дейността за обучения ще бъде с директно възлагане – за услуги по Приложение № 2 към ЗОП. Възложителите на обучения по дейност 1 ще бъдат подпомагани от екипа на проекта в МОН, по-конкретно чрез експерт „Организатор на обучения“ и експерт „Логистика на обученията“.
По дейност 2 са предвидени разходи за участие на педагогическите специалисти в процедури за присъждане на професионално-квалификационни степени – от 5 до 1 степен. Проектът ще покрива и разходи за подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 степен.
През 3-годишния период на изпълнение ще се организират дейности за информация и комуникация, които да популяризират постигнатите цели и отчетени резултати. За осигуряване на публичност на финансирането се предвижда да има 30 информационни табели – 28 за РУО и 2 за МОН. За училищата и детските градини ще има осигурени по един плакат с информация за проекта за всяка учебна година.
За целите на отчетността е разработена ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с приложения към нея.

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

В детска градина Ален мак  се организират дейности по интереси за личностно развитие на децата:

Mузика – Петя Карабакалова

В детската градина се организират дейности по интереси в оформени Кътове по интереси,организирани за децата според специфика на средата и индивидуалните потребности на децата по групи. Детската градина реализира своите иновации по отношение приема на децата и организиране на техните интереси и заложби.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

В ДГ “Ален мак“ се осъществяват допълнителни образователни дейности, срещу заплащане от родителите. Те се определят с решение на Педагогическия съвет и след провеждане на Конкурсна процедура.

Видовете образователни дейности, които се провеждат в ДГ “Ален мак“ са:  

 – Английски език – ръководител Димка Георгиева

–  Народни танци – ръководители: Галина Станкова и Наталия Василева

–  Зумба – ръководител: Наталия Василева

– Моделни танци – ръководител: Галина Станкова

– Спорт – ръководител: Валентин Димитров