Утвърждаване на детска градина Ален мак  като конкурентно способна образователна институция, с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; което ангажира, подпомага и стимулира обучаемите да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; образователната институция, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на учителите и е обособена общност от съмишленици- учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности. 

 

НАШАТА ЦЕЛ

Визия на образователната институция

Образователната институция да бъде:

 

 • Детска градина „Ален мак"- качествена среда за учене, която осигурява педагогически целесъобразно пространство за игра. познание, общуване и творчество;
 • Гарантира равни възможности за разкриване потенциала и способностите на децата, чрез желани и значими за тях форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото:
 • Средище на хора. които обичат децата и професиите си. Поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
 • Осъществява инициативи за постигане на трайни резултати в подготовката на децата за училище, умения за критическо мислене и компетентности;
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа.

Мисия на образователната институция

Мисия на образователната институция

      Детска градина „Ален мак“ – модерна, иновативна детска градина ,център на качествено европейско предучилищно образование.

 

Ценност на стратегията

 •    Ориентирана към интереса и към мотивацията на обучаемите, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 • Осигурява равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки обучаем;
 • Осигурява равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на образователни политики;
 • Осигурява запазване и развитие на българската образователна традиция;
 • Осигурява хуманизъм и толерантност между участниците в образователния процес;
 • Осигурява съхраняване на културното многообразие и приобщаване, чрез българския език;
 • Осигурява иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
 • Осигурява прозрачност на управлението и предвидимост на резултатите. Създаване на необходимите условия за „Учене през целия живот";
 • Включване педагозите в различни форми за повишаване или поддържане на базовата им квалификация в ДГ и от обучителни организации Насърчаване придобиването на професионално -квалификационна степен въз основата на достигнато равнище на квалификация;
 • Стимулиране на кариерното развитие на педагогическите специалисти - последователно заемане на учителски длъжности Атестиране и подпомагаме самооценяване на педагогическите специалисти;
 • Включване на семейството в живота и дейността на ДГ. като работим активно с настоятелството и Обществения съвет.

 

Очаквани резултати:

 

 • Повишаване равнището на житейско-педагогическата култура на съвременното семейство.
 • Реализация на формални и неформални стратегии, форми и технологии за участие на семейството в живота на детската градина.
 • Разширяване на познанията на родителите за спецификата, възможностите и приоритетите на семейното възпитание в детството.
 • Придобиване от родителите на познания за детското развитие, потребностите и мотивите, движещи поведението на детето и причините, предизвикващи конфликти във взаимоотношенията „родители-деца".
 • Усвояване на умения за проучване и анализ на особеностите и проявите в поведението на децата.
 • Усвояване от родителите на умения за самоанализ и самооценка на житейските цели и приоритети, възпитателните ориентации и модела на родителско поведение (възпитателния стил).
 • Усвояване от родителите на умения за позитивна комуникация, адекватна реакция към поведението на детето и ефективно възпитателно влияние чрез приложението на методи и средства за разрешаването на проблеми и парадокси във възпитателния процес.
 • Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.
 • Творческо разгръщане на наличния потенциал.
 • Решаване на проблемите, чрез позитивна вътрешна комуникация.
 • Положителна промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив.
 •  Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. Формиране на чувство за приобщеност към социалната среда.
 • Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора.
 • Разширяване на взаимно полезните контакти на детската градина с другите социални и обществени фактори.
 • Да изградим у децата един толерантен и позитивен модел на общуване с връстниците, семейството и природата.
 • Участие на всички заинтересовани страни в процеса на образователната интеграция.
 •  Осигурена система от механизми за осъществяване на контрол върху резултатите от процеса на образователната интеграция.

 

     Всички те осъществяват взаимодействие на основата на партньорски взаимоотношения за постигане стратегическите цели на детската градина. Формите на сътрудничество се определят съвместно от директорите, учителите, други педагогически специалисти и родителите.