Начало

НАШАТА ЦЕЛ

 Утвърждаване на детска градина Ален мак като конкурентно способна образователна институция, с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване, което ангажира, подпомага и стимулира обучаемите да получат образование съответстващо на потребностите на съвременния живот.
Образователна институция, в която постоянно се усъвършенстват професионалните умения на учителите и екипът е общност от съмишленици- учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.

Визия на образователната институция

ВИЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

 1.Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно, за да развие своят потенциал.
 2. Детска градина „Ален мак“- качествена среда за учене с педагогически целесъобразно пространство за игра. познание, общуване и творчество ,където се гарантира умствено, емоционално, социално, личностно  и здравно – физическо развитие за децата.
 3.Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 4.Професионална среда за утвърждаване на учители – новатори, които стимулират детето да взема самостоятелни решения, твори индивидуалност и самостоятелност.

Мисия на образователната институция

МИСИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

 Утвърждаване на съвременни иновативни модели за качествено европейско предучилищно образование в детската градина, осигуряващо възможности за пълноценна социална реализация и оптимално компетентно развитие на всяко дете с ангажираната подкрепа на семейството и местната общност.

Ценности на институцията

     

ЦЕННОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

   •Детето е нашата основна ценност.
   •Ценностно ориентирани модели на поведение в условията на развиваща образователна среда.
   •Партньорство със семейството.
   •Уважение към индивидуалните и културни различия.
   •Личностно ориентирано педагогически взаимодействие.
   •Устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.
   •Съхранение на знанието в институцията.
  •Екипност и споделени отговорности към очакваните крайни резултати. Ориентирана към интереса и към мотивацията на обучаемите, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
   •Осигурява равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки обучаем;
   •Осигурява равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на образователни политики;
   •Осигурява запазване и развитие на българската образователна традиция
   •Осигурява хуманизъм и толерантност между участниците в образователния процес;
   •Осигурява съхраняване на културното многообразие и приобщаване, чрез българския език;
   •Осигурява иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
   •Осигурява прозрачност на управлението и предвидимост на резултатите.
   •Създава на необходимите условия за „Учене през целия живот“;
   •Включва педагозите в различни форми за повишаване или поддържане на базовата им квалификация в ДГ и от обучителни организации
   •Насърчава придобиването на професионално -квалификационна степен въз основата на достигнато равнище на квалификация;
   •Стимулира на кариерното развитие на педагогическите специалисти – последователно заемане на учителски длъжности
   •Атестиране и подпомагаме самооценяване на педагогическите специалисти;
   •Включва на семейството в живота и дейността на ДГ и активна работа с настоятелството и Обществения съвет.

Защо да изберете нас welcome page

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС!

 Ето че е настъпил мигът, в който трябва да решите в чии ръце да поверите грижите за детето си, а вие да се върнете на работа.
 Преди всичко отделете време, за да разгледате всички удобства , които предлага нашата детска градина.
 Сградата. Първото, което може да ви направи впечатление е широк и проторен двор с детски плошадки за игра, зеленина, простор и табели, които ви карат да се усмихнете. Цари комфорт, удобство, хигиена ,дизайнерски решения,цветово равновесие по стаите – изключително важни за всеки родител.

Размерът на групите. Обърнете внимание на това колко деца са събрани в една група. В нашата детска градина има две яслени групии осем групи и те не надвишанат допустимия брой деца указани в РЗИ .Така учителите могат да обърнат внимание на всяко дете, да се запознаят с неговите индивидуални интереси, потребности и особености на характера.
В първите групи по проект Активно приобщаване са назначени педагогически специалисти и това дава възможност децата да бъдат обгрижвани от екип ,от двама учители и двама помощник възпитатели. Лукс за всяко тригодишно дете.
 Учебната програма. Програмата, на която се базира учебният процес в образователната институция, е съобразен с програмите, утвърдени от МОН. В нашата детска градина програмите са разработени така, че да има възможност да се обръща и внимание на индивидуалните особености на всяко дете. Набляга се на интелектуалното, социалното, емоционалното и физическото развитие на децата чрез иновации като : Монтесори метод,Проектно базирано обучение,Дейности по кътове по интереси,Утринна среща и STEAM. Освен това се обръща особено внимание на стимулирането и развиването на творческото въображение. За това помагат различните ателиета, организирани в детската градина.

 Менюто. Задължително условие е ястията от менюто да са част от одобрен от Министерството на здравеопазването рецептурник. Ако вашето дете има алергии и непоносимост към някои храни ,менюто винаги може да се приспособи.
 Спортни занимания. Списъкът с физически дейности е различно дълъг всяка учебна година. В него обикновено фигурират гимнастика, народни и модерни танци, волейбол, баскетбол и футбол.Организират спортни празници.
 Специализирани кабинети. Освен задължителния медицински кабинет в градината има и психолог ,който работи в специално организирана среда СЕНЗОРНА СТАЯ. Не на последно място е логопедът – за деца, които имат затруднения с произнасянето на определени звукове или заекват.
В допълнение в детското заведение да има библиотека , интерактивни дъски ,мултимедии във всяка група и компютърна зала. Планираме изграждане и на ботанческа градина и допълване на възможностите за организиране н азанимания в Зелената ни занималня на открито.
 Обратна връзка с родителите. Детска градина Ален мак има изработена комуникационна политика и план,който проследява мнението на всички заинтресовани страни за образователните успехи на детската градина. Колко често и в каква форма ще получавате информация за това как се е чувствало детето ви, какъв е напредъкът му, има ли проблеми в общуването с другите деца или пък в усвояването на учебния материал може да получите в определени за случая графициза работа с родители или ,ако е възможно в ежедневното си общуване. Организират се планирани родителски срещи и тренинги във връзка с интересите и потребностите на групата.
Екипът участва в редица проекти и Националн ипрограми,които разнообразяват живота на децата ,подобряват материалната база ежегодишно и включват родителите активно в дейността си при интерес от тяхна страна.