Дейност

ДЕЙНОСТ

 ДГ “Ален мак” е привлекателна детска градина със съвременно управление, съобразено с традициите и европейските критерии, осигуряващо много добри условия за съхраняване на детството като ценност и даваща равен шанс при постъпване в училище.

Капацитетът на ДГ е десет групи – две яслени и осем групи детска градина.

Детската градина разполага с много добра материално – техническа база – обновени слънчеви занимални и спални помещения, осигуряващи приобщаваща и подкрепяща среда за децата от различните възрастови групи, кабинет на логопед, кабинет на психолог, музикален салон, СТЕАМ и ЛЕГО среда и не на последно място Монтесори групи с ДФ на педагогическо взаимодействие създаващ удобства и възможност за разгръщане на детския потенциал. В края на 2021 г започна изграждането на сензорна стая за деца със СОП.

Дворът е уреден с много зеленина и дървета. Площадките са оборудвани с подходящи за възрастта на децата съоръжения. Има открита спортна площадка , площадка по БДП, Зелена занималня и Кът за откриватели..

В ДГ “Ален мак “ се предлагат следните допълнителни педагогически услуги избрани и финансирани от родителите: модерни и народни танци, спортни игри и английски език

В ДГ “Ален мак“ работи квалифициран екип от педагогически специалист, медицински специалисти и помощно – обслужващ персонал, всички отдадени на своята професия и любовта към децата. Целият екип работи за формиране и усъвършенстване способностите на децата за интеграция към предизвикателствата на бъдещето с европейски измерения, съответстващи на динамиката на утрешния ден.

ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 2023-2024 ГОДИНА


Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Дейност 1 – Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи. За деца на възраст 3-6г. Участват в 8 бр. сформирани групи с цел-по-добро усвояване на българския език и подобряване постиженията по останалите образователни направления.
Дейност 2 – Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи.
Дейност 3 – Работа с родители


НП „Хубаво е в детската градина 2023-2024 година


BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ 2020-2023г.


Проект Еразъм +
„Ние градим своите знания, умения и разбирането си за света около нас чрез СТЕАМ“


Физическа култура и спорт –закупуване на спортни пособия


НП на ДФ „Земеделие“- „Училищен плод“ и „Училищно мляко“


НП „Информационни и комуникационни технологии в предучилищното образование“


Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ съгласно приложение № 3 Площадки по БДП


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

В ДГ “Ален мак“ се осъществяват допълнителни образователни дейности, срещу заплащане от родителите. Те се определят с решение на Педагогическия съвет и след провеждане на Конкурсна процедура.
Видовете образователни дейности, които се провеждат в ДГ “Ален мак“ са:

Английски език – ръководител Димка Георгиева
Народни танци – ръководители: Галина Станкова и Наталия Василева
Зумба – ръководител: Наталия Василева
Моделни танци – ръководител: Галина Станкова
Спорт – ръководител: Валентин Димитров

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

В детска градина Ален мак се организират дейности по интереси за личностно развитие на децата:

Mузика – Петя Карабакалова

В детската градина се организират дейности по интереси в оформени Кътове по интереси,организирани за децата според специфика на средата и индивидуалните потребности на децата по групи. Детската градина реализира своите иновации по отношение приема на децата и организиране на техните интереси и заложби.

Проекти до 2023г.

„Общата цел на схемата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа е да се осигури юридически и финансови условия за трайно увеличаване на дела на тези продукти в храненето на децата и учениците, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици. Чрез прилагането на схемата се дава възможност на подрастващите да се запознаят с разнообразието на продуктите, обект на схемата, и ползата от тяхната консумация. Така в бъдеще ще се подпомогне целенасоченото търсене на тези продукти, а присъствието им в дневния хранителен режим ще се засили на децата“ През месец октомври 2021 г. детска градина „Ален мак” , в град Харманли спечели на първо място сред хилядите участници поредния си проект. Проектът стартира под мотото : “Дъга от детски светове и мечти“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и е на стойност 9 982.00 лева. В рамките на осем месеца –от м. октомври 2021 година до м. юни 2021 година ще се адаптират и предложат иновативни форми на педагогическо взаимодействие в ателиета с децата за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност – европейски граждани. Чрез дейностите, реализирани с деца, родители и общественост, ще се осъществят следните стратегически цели: – Взаимно опознаване на фолклорните традиции на различните етноси и популяризирането им; – Установяване на традиции за ежегодно оперативно планиране на мултикултурни прояви в работата на детското заведение. – Въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование, за предоставяне на възможност за социално адаптиране на децата от етническите малцинства. Педагогическият екип, реализиращ проекта вече има опит и нови идеи за работа.Децата ще бъдат включени в ателиета и ще работят по предвалително разработени тематични разпределения извън държавните образователни стандарти . Те ще имат срещи с видни общественици, бивши възпитаници,хора с различни професии ,ще се запознаят с ралични празници ,ще танцуват и пеят ,ще има творческа работилница. Много празници се планират, за да може по пътя на съпреживяването да обогатят своите знания и възпитание в толератност и хуманост. Възпитанието е неделима част он стратегическата рамка на образователната инститция. Тя работи целенасочено чрез мини проекти и срещу агресията в детското поведение и емоционалната интелигетност ,за да може чрез изградената позитивна среда всички деца да успяват и се градят като доказани личности. „Всичко в името на децата! Трябва да реализираме всички очаквания на заинтересованите страни“ – казва госпожа Чолева.
Цел: Създаване на условия и възможности за участие в спортно подготвителна дейност подобряване на здравословното състояние ,физическото развитие и дееспособност на децата.
Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация. Специфичните цели на проекта са: 1. Приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби; 2. Повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование,в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби; 3. Превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.
Детска градина „Ален мак“,град Харманли се включи в националната програма „За по-здрави деца“ на Нестле България. Обединяваме усилията си с тях, в името на каузата, нашите децата да се научат да хапват плодове и зеленчуци, питателна и здравословна храна, за да изградим още в предучилищна възраст балансирани хранителни навици у подрастващите и в същото време да подкрепим родителите в отглеждането на здрави и щастливи деца. Трите най-важни области на програмата са:

– Знания в областта на храненето: търси се по-задълбочено разбиране на хранителните нужди на децата, техните навици на живот и здравословен статус. – Продуктови иновации: за да гарантираме, че нашите марки са полезни, поехме ангажимент за намаляване на натрий, захар и наситени мазнини и добавихме здравословни съставки като зеленчуци, богати на фибри зърнени храни и варива. – Програми и услуги: нашите марки помагат на семействата да развиват по-здравословни навици чрез информация, прости рецепти, съвети за готвене и начин на живот.

Училищна програма „Нестле за по-здрави деца“ Първият модул „Хапвай питателна и разнообразна храна“ е представен от шеф Жоро Иванов. Основните послания, които този модул предава на децата, са колко е важно да приемат различни храни, за да бъдат здрави, силни и щастливи. Материалите разказват на децата по лесен и достъпен за тях начин за различните хранителни вещества и в коя храна могат да бъдат открити те. Вторият модул спомага на малките да се научат как да управляват своите порции, а именно с какво и по колко да се хранят. За да е интересно и полезно за тях, те сами създават своя кутия за обяд и в нея рисуват всичко, което биха хапнали, ако имат възможност сами да приготвят храната си. Най-важната цел на този модул е да разкаже на децата колко е важно в чиниите им да има разнообразни храни, които да им осигурят необходимите белтъчини, мазнини и въглехидрати, за да бъдат изпълнени с енергия през целия ден. Третият модул се казва „Избери водата“. Неговата цел също е от изключително голямо значение, защото водата е в основата не само на балансираното хранене, но и на активността през целия ден. С помощта на забавни задачи и видео урок с Лазар Радков, който е един от посланиците на програмата, децата научават много неща не само за ползите от водата за тях, но и за цялата планета. Четвъртият модул е свързан с активния начин на живот и негов посланик е Тереза Маринова. Основната цел е да стимулира децата да играят повече навън, за да могат да изразходват енергията, която имат, докато се забавляват с приятелите си. Игрите в този модул са съобразени изцяло с тяхната възраст и основната им цел е децата да се забавляват и да учат чрез интерактивни и активни игри, за да растат здрави и щастливи. Петият модул има за цел да покаже на децата колко са важни семейството и приятелите и споделянето на храненията заедно с тях. Най-важната задача в този модул, който градините трябва да изпълнят, е децата да донесат любимите си храни в час и всички заедно да ги споделят като едно голямо семейство. Шестият модул е посветен на четириногите приятели. Всеки урок включва информация за котки и кучета, разказана по забавен начин, така че да възпита децата, обучавайки ги на правилното поведение към домашните любимци, което да усвоят и да прилагат в различните ситуации.
Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“. Описание на дейността Взаимодействието на екипите за обхват с родители и другите членове на семействата; за организиране на дейности за привличането и ангажирането на всички заинтересовани страни към процеса на обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование. Дейности Информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят децата; Дейности за приобщаване на родители/семействата към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.; Обучения за родителите за разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви между децата и учениците – дискриминация, агресия, насилие, тормоз и др.; Организиране на инициативи за популяризиране на добри практики във взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образование.
Цел: Реализация на проектното предложени в ДГ“Ален мак“ ,първата детска градина в България може да видите тук: https://youtu.be/nDRVSWEv99U Детската градина е нашия втори дом и ние искаме нашите деца да се чувстват в него спокойно и уютно. Чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource подкрепя българското образование, като създава и дарява красива и уютна учебна среда. Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект! В какво се състои проекта: – Създава се визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване). – В специализираните кабинети се поставят изображения фото тапети в зависимост от предмета, който се изучава и се изписват послания и учебна информация. – Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета. – Печат на тапетите. – Поставяне на тапетите. – Обучения. – Създаване на доброволчески групи. – Създаване на интериорен дизайн на Фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания. Теми на фото тапети биват: – Приказни герои за класните стаи от 1 до 4 клас. – Изображения, свързани с предмета, по който се преподава в класната стая:математика, история, рисуване, физика…и т. н. – В коридорите поставяме обучителни фризове с различна теми. Например -фриз за розите в България , фриз за птиците, фриз за Въздуха, фриз за Земята, фриз за Слънцето и т.н или фризове с позитивни утвърждения. – Във фоайетата поставяме големи фото тапети с определени теми, които е избрало училището. Ползи от проекта: – Учениците учат в естетична и уютна и вдъхновяваща учебна среда. – Създаване на позитивно мислене, ценности и идеали при учениците. – Повишаване на мотивацията на учениците да постигат мечтите си. – Повишаване на мотивация да учат и да бъдат заинтересувани от различните предмети. – Намалява се стреса и агресивността при учениците. – Увеличава се посещаемостта на училището. – Училището повишава репутацията си. – Училището увеличава броя на учениците всяка година. – Създаване на екипност – ученици, учители, родители. – Учителите се чувстват по- бодри и по- мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда. – Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище. – Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи негови нови инициативи и цели. – Правилно позициониране на училището в социалните медии. Проект „Обичам моето училище“ на английската благотворителна организация ЛайтСорс Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект! Училището е нашия втори дом и нашите ученици се чувстват в него спокойно и уютно, защото чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource ни дари красива и иновативна учебна среда. Подробна информация за проекта в уебсайта на ЛайтСорс: https://lightsourcecharity.org/bg/i-love-my-school-bg/
За да може децата ни да са здрави и да усвояват учебния материал е необходимо в класната стая да има чист въздух, наситен с кислород и свежи аромати. Това го постигаме чрез създаване на специални кътове с цветя “чистачи” и билки в класната стая в училището. Ползи от проекта: – Подобряване на екологичната атмосфера в класната стая. – Екологично мислене – Създава се тясна връзка на децата с природата. Възпитават се да я обичат да се грижат за нея. – Развитие на творческия потенциал на децата чрез декорация на саксийки и табелки – Децата учат за билките и цветята чрез личното преживяване. – Децата се включват в подобряването на околната среда, което създава усещането в тях, че училището е техен втори дом. – Екипна работа между деца, учители и родители. https://lightsourcecharity.org/bg/children-and-flowers/ https://youtube/UpPay2fv07o Сърдечно благодарим на всички ученици, учители и родители, които взимат активно участие в проекта, за да направим нашето училище красиво и уютно! Facebook https://www.facebook.com/LightSourceCharity/ YouTube https://www.youtube.com/channel/UCMJcSHOAE5WmHZO2zzgNBrA/videos
Основна цел Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация. Специфичните цели на проекта са насочени към: – Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование; – Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от маргинализирани общности, включително роми. Териториален обхват и финансови източници: Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%. Дейности реализирани в Дг Ален мак Основна цел Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация. Допустими дейности Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително: – разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи; – разработване и осигуряване на учебни помагала, пособия, материали, софтуерни програми за обучение и др. по български език на деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6-годишни) и за разновъзрастови групи; – допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредбата № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език. Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др. Детска градина „Ален мак“ участва с четири групи по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.. Децата по изготвен график и програма от учителите се занимават допълнително с овладяване на езикова компететност по БЕЛ. Имат обосебена стая в детската градина, осигурени са дидактични материали за децата ,учителите използват ИКТ в обучението, за да обогатят техните знания.Прави се диагностика и характеристика на всяко дете в проектното предложение ,за да се продължи всеки месец с адекватна програма според нуждите на децата. Екипът на ДГ“Ален мак“ работи по проекти и национални програми: – Национална програма“Развитие на системата на предучилищното образование“ -2017/2018 г и 2018/2019г. – Проект в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. – Проект за подпомагане на физическата култура и спорт и определяне на диференцирани размери на парични средства – финансира се от МОН всяка финансова година съгласно ПМС 129. Проектите се разработват ежегодно. – Схема „Училищен плод“ – Работи се от началото на учебната 2013/2014 година. – Схема „Училищно мляко“ – Работи се от началото на учебната 2017/2018 година.Работата по двете схеми продължава. Те се прилагат с цел подобряване на хранителните навици на децата, чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, при спазване на здравните изисквания. Прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни продукти в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. – Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2012-2013-2014г. Ръководител на програмата е МОН. – Получено мултимедийно оборудване по Национална програма „ИКТ в предучилищното и училищното образование“. Програмата се финансира от МОН. – Проект BG05M2OP001-2.010„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСИФ. През месец ноември 2019г. Детска градина „Ален мак” гр.Харманли стартира проект : „Всички ние сме деца – носим щастие, радост и красота” с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). ЦОИДУЕМ гр.София подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на равен достъп до качествено образование в мултикултурна среда. Настоящият проект ще се реализира на територията на детската градина с времева продължителност девет месеца – от месец ноември 2019г. до месец юли 2020г. Одобрените дейности по проектното предложение са: – Организация и управление; – Информиране и публичност; – Дейност за осъществяване на допълнителна работа в мултикултурна среда за интеркултурно образование чрез клубове; – Осъществяване на дейности с елементи на гражданско образование; – Занимания на децата през лятото; Участие в клубове по интереси ще вземат 93 деца, 8 учители, и 70 родители, а от тях ще се включат в летните занимания 50 деца, 4 учители и 10 родители. Основна цел на проект „Всички ние сме деца – носим щастие, радост и красота!” е пълноценна интеграция и социализация на децата от различните етноси чрез изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, формиращ умения и нагласи за хуманни и толерантни взаимодействия в мултикултурна образователна среда. Стратегическите цели, които си поставяме са: – Въвеждане и развиване на извънкласни форми с елементи на гражданско образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства и задържането им в образователната система; – Въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование, за предоставяне на възможност за социално адаптиране на децата от етническите малцинства; – Взаимно опознаване на фолклорните традиции на различните етноси и популяризирането им; – Установяване на традиции за ежегодно оперативно планиране на мултикултурни прояви в работата на детското заведение. Чрез осъществяването на съвместните дейности с деца, родители и общественост по проект „Всички ние ме деца – носим щастие, радост и красота!”, екипът на детска градина „Ален мак” ще се стреми към изграждане на образователната институция като „дом на радостта“ за всяко дете,независимо от етническите принадлежност.
1.1. Основни цели: 1. Изграждане на интерактивна среда чрез S.T.E.A.M. и LEGO® Education . 2.Придобиване на функционална грамотност чрез включване на S.T.E.A.M. и LEGO® Education в ранното образование. 3.Повишаване на физическата дееспособност и подобрени физически качества на децата. 1.2. Основни резултати: 1.Създадени условия за прилагане на съвременни образователни технологии. 2.Развити ключови умения като творческо мислене, критичен анализ, работа в екип, инициатива, общуване и математическа грамотност у децата. 3.Повишена двигателна активност на децата. 4.Изградена учеща общност в рамките на детската градина и между детски градини.
В този проект е залегнало като преоритет в ДГ”Ален мак“организиране на добри практики с родители на блаза проучени нужди,равен старт на всички деца чрез уникални модели на работа за успешна адаптация и плавен преход от семейната среда към детската градина. Целите,които си поставихме за реализиране на този проект са: – Изграждане и прилагане на ефективни и уникални мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина в конкретните условия отчитайки индивидуалните особености на децата. – Изграждане на подкрепяща,приемна,безопасна,мултикултурна,интерактивна среда. – Създаване на семейна общност в рамките на детската градина за равен старт на децата. – Споделяне на добра практика за преодоляване на интензитета на негативните преживявания при постъпване в детската градина. Част от резултатите са вече налице след реализиране на проектни дейности: – Облекчава се адаптацията при прехода от домашна обстановка към условията в детската градина.Засилва се чувството на сигурност и емоционален комфорт у децата. – Чрез специално организираните кътове се дава възможност за спокоен диалог с децата, създава се атмосфера на откритост,в която децата изразяват своите мисли и чувства. – Родителите разбират по-добре своите деца,овладяват конкретни способи за общуване с тях и учителите чрез разнообразни дейности. – Родителите приемат от нова позиция работата на педагога и нараства доверието към него Повишават своята педагогическа компетентност.
Спечелен проект за периода 2020/2021 г. Национална кампания „Чиста околна среда – 2021г.”, „Обичам природата и аз участвам“. Тема : “Озеленяване и монтиране на детски съоръжения за игри на открито в ДГ „Ален Мак” ” на стойност 4 959.12 лв.
Процедура „Квалификация на педагогическите специалисти“ Административен договор за БФП по ОП НОИР: BG05M2OP001-2.010-0001-С01 от 04.10.2018 г. Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката Регионалните управления на образованието, училищата и детските градини ще участват в техническото и/или финансово изпълнение, включително и ще могат да извършват разходи съгласно §6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ Продължителност на проекта: 36 месеца, но не по-късно от 31.12.2022 г. Срок на административния договор: до 03.10.2021 г. Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 19 911 123 лева. Целева група В целевата група влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в системата на образованието. Всички участници в проекта ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на квалификационни курсове на целевата група и разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен, вкл. провеждане на подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен. Допустими дейности Дейност 1 – Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат: 1. за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие. 2. за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа. 3. за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи. Дейност 2 – Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен. Дейност 3 – Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други. Дейност 4 – Оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по операцията. Изпълнението на дейност 1 и 2 ще се организира на регионален принцип. Обученията ще бъдат краткосрочни с продължителност, според вида на присъдените квалификационни кредити. Възложители на обученията по дейност 1 ще бъдат – РУО и по-големите училища и детски градини в региона. Училищата и детските градини в малките или в отдалечените общини ще бъдат организирани от съответното РУО. Изборът на обучителна организация за изпълнител на дейността за обучения ще бъде с директно възлагане – за услуги по Приложение № 2 към ЗОП. Възложителите на обучения по дейност 1 ще бъдат подпомагани от екипа на проекта в МОН, по-конкретно чрез експерт „Организатор на обучения“ и експерт „Логистика на обученията“. По дейност 2 са предвидени разходи за участие на педагогическите специалисти в процедури за присъждане на професионално-квалификационни степени – от 5 до 1 степен. Проектът ще покрива и разходи за подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 степен. През 3-годишния период на изпълнение ще се организират дейности за информация и комуникация, които да популяризират постигнатите цели и отчетени резултати. За осигуряване на публичност на финансирането се предвижда да има 30 информационни табели – 28 за РУО и 2 за МОН. За училищата и детските градини ще има осигурени по един плакат с информация за проекта за всяка учебна година. За целите на отчетността е разработена ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с приложения към нея.